• FAMÍLIA D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

 DARRERES PLACES DISPONIBLES!

IFCT0209 - Sistemes microinformàtics

Certificat de professionalitat (640h. – 1 curs)

T’has quedat a les portes de cursar el cicle formatiu de grau mitjà d’informàtica?

Aquesta és la teva oportunitat!!

A l’INS. Francesc Vidal i Barraquer pots cursar el certificat de professionalitat “IFCT0209 - Sistemes microinformàtics” (640h. – 1 curs) que et permetrà convalidar mòduls professionals del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes. 

No perdis un any sense estudiar!! Aprofita per tenir un certificat de professionalitat i aprofundir en continguts que posteriorment podràs convalidar i et permetran tenir més temps per assolir el CFGM d’informàtica amb èxit!!

Informació i continguts

Títol: Certificat de Professionalitat IFCT0209 Sistemes microinformàtics

Família professional: Informàtica i comunicacions

Àrea professional: Sistemes i telemàtica

Nivell de qualificació professional: 2

Durada: 640 hores

Inici previst: 27 Novembre de 2023

Horari: De 15:00 a 21:00

Competència general

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per fer-los servir, i donar suport a l'usuari en l'ús d'aplicacions sobre aquests sistemes com a part del servei de suport informàtic d'una organització.

Entorn professional

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

 • Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se, dins del departament de microinformàtica.
 • Petites empreses que comercialitzen o reparen equips informàtics i programari, i professionals autònoms.

Sectors productius

Està present en els tipus d'empresa següents:

 • Empreses o entitats de qualsevol mida que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se i que poden estar emmarcades en qualsevol sector productiu.
 • Empreses proveïdores i distribuïdores de serveis d'informàtica i de comunicacions.
 • Empreses dedicades a la comercialització d'equips microinformàtics.
 • Empreses que ofereixen serveis d'assistència tècnica microinformàtica.
 • Diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l'organització.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Tècnic/a en sistemes microinformàtics.
 • Instal·lador/a d'equips microinformàtics. Reparador/a de microordinadors. Comercial de microinformàtica.
 • Personal de suport tècnic.
 • Operador/a de teleassistència.

Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives

MF0219_2 (Transversal): Instal·lació i configuració de sistemes operatius (140 hores).

UF0852: Instal·lació i actualització de sistemes operatius (80 hores).

UF0853: Explotació de les funcionalitats del sistema microinformàtic (60 hores).

MF0220_2 (Transversal): Implantació dels elements de la xarxa local (160 hores).

UF0854: Instal·lació i configuració dels nodes d'una xarxa d'àrea local (90 hores).

UF0855: Verificació i resolució d'incidències en una xarxa d'àrea local (70 hores).

MF0221_2: Instal·lació i configuració d'aplicacions informàtiques (60 hores).

MF0222_2: Aplicacions microinformàtiques (200 hores).UF0856: Assistència d'usuaris en l'ús d'aplicacions ofimàtiques i de correu electrònic (40 hores).

UF0857: Elaboració de documents de text (50 hores).

UF0858: Elaboració de fulls de càlcul (50 hores).

UF0859: Elaboració de presentacions (30 hores).

UF0860: Elaboració i modificació d'imatges o altres elements gràfics (30 hores).

Formació complementària

FCSL02: Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores).

FCOO03: Inserció laboral, sensibilització ambiental i en la igualtat de gènere (10 hores)

MP0177: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de sistemes microinformàtics
(40 hores)

 

Podeu consultar els continguts en l’enllaç següent: 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/20_millorar-el-perfil/programes-formatius/ca/IFCT0209-cat.pdf

Requisits d’accés

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
 • Tenir un certificat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau -FP1)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional
 • Haver superat la prova d’accès a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat

Inscripcions

Per participar en el procés de selecció per a fer el curs, podeu inscriure-us omplint el següent formulari: 

https://forms.gle/7umzs3H4UAK5HKoV6 

Proves de competències clau

El proper 13 de novembre a les 15.00 es realitzarà la prova de competències clau per a tothom que vulgui fer el certificat i no tingui els requisits d'accés.

Accés al CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)

Les convalidacions s’efectuen a nivell del departament d’educació i no varien del centre on es cursa el cicle. Si disposes  del certificat de professionalitat “IFCT0209-Sistemes microinformàtics” i vols cursar el cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes es pot demanar la convalidació dels mòduls professionals M2 (parcial), M3 i M5.

 

 

Logo SOC  Logo educacio Logo ministeri

x (x)