• FAMÍLIA D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

 

IFCT0209 - Sistemes microinformàtics

Certificat de professionalitat (640h. – 1 curs)

T’has quedat a les portes de cursar el cicle formatiu de grau mitjà d’informàtica?

Aquesta és la teva oportunitat!!

A l’INS. Francesc Vidal i Barraquer pots cursar el certificat de professionalitat “IFCT0209 - Sistemes microinformàtics” (640h. – 1 curs) que et permetrà convalidar mòduls professionals del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes. 

No perdis un any sense estudiar!! Aprofita per tenir un certificat de professionalitat i aprofundir en continguts que posteriorment podràs convalidar i et permetran tenir més temps per assolir el CFGM d’informàtica amb èxit!!

Informació i continguts

Títol: Certificat de Professionalitat IFCT0209 Sistemes microinformàtics

Família professional: Informàtica i comunicacions

Àrea professional: Sistemes i telemàtica

Nivell de qualificació professional: 2

Durada: 640 hores

Inici previst: Octubre de 2023

Horari: De 15:00 a 20:00

Competència general

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per fer-los servir, i donar suport a l'usuari en l'ús d'aplicacions sobre aquests sistemes com a part del servei de suport informàtic d'una organització.

Entorn professional

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

 • Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se, dins del departament de microinformàtica.
 • Petites empreses que comercialitzen o reparen equips informàtics i programari, i professionals autònoms.

Sectors productius

Està present en els tipus d'empresa següents:

 • Empreses o entitats de qualsevol mida que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se i que poden estar emmarcades en qualsevol sector productiu.
 • Empreses proveïdores i distribuïdores de serveis d'informàtica i de comunicacions.
 • Empreses dedicades a la comercialització d'equips microinformàtics.
 • Empreses que ofereixen serveis d'assistència tècnica microinformàtica.
 • Diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l'organització.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Tècnic/a en sistemes microinformàtics.
 • Instal·lador/a d'equips microinformàtics. Reparador/a de microordinadors. Comercial de microinformàtica.
 • Personal de suport tècnic.
 • Operador/a de teleassistència.

Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives

MF0219_2 (Transversal): Instal·lació i configuració de sistemes operatius (140 hores).

UF0852: Instal·lació i actualització de sistemes operatius (80 hores).

UF0853: Explotació de les funcionalitats del sistema microinformàtic (60 hores).

MF0220_2 (Transversal): Implantació dels elements de la xarxa local (160 hores).

UF0854: Instal·lació i configuració dels nodes d'una xarxa d'àrea local (90 hores).

UF0855: Verificació i resolució d'incidències en una xarxa d'àrea local (70 hores).

MF0221_2: Instal·lació i configuració d'aplicacions informàtiques (60 hores).

MF0222_2: Aplicacions microinformàtiques (200 hores).UF0856: Assistència d'usuaris en l'ús d'aplicacions ofimàtiques i de correu electrònic (40 hores).

UF0857: Elaboració de documents de text (50 hores).

UF0858: Elaboració de fulls de càlcul (50 hores).

UF0859: Elaboració de presentacions (30 hores).

UF0860: Elaboració i modificació d'imatges o altres elements gràfics (30 hores).

Formació complementària

FCSL02: Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores).

FCOO03: Inserció laboral, sensibilització ambiental i en la igualtat de gènere (10 hores)

MP0177: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de sistemes microinformàtics
(40 hores)

 

Podeu consultar els continguts en l’enllaç següent: 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/20_millorar-el-perfil/programes-formatius/ca/IFCT0209-cat.pdf

Requisits d’accés

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
 • Tenir un certificat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau -FP1)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional
 • Haver superat la prova d’accès a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat

Inscripcions

Per participar en el procés de selecció per a fer el curs, podeu inscriure-us omplint el següent formulari: 

https://forms.gle/7umzs3H4UAK5HKoV6 

Proves de competències clau

En funció de les places disponibles, durant el mes de setembre es realitzaran al centre les proves de competències clau, que us permetran d’accedir al curs en cas de no complir els requisits d’accés.

Accés al CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)

Les convalidacions s’efectuen a nivell del departament d’educació i no varien del centre on es cursa el cicle. Si disposes  del certificat de professionalitat “IFCT0209-Sistemes microinformàtics” i vols cursar el cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes es pot demanar la convalidació dels mòduls professionals M2 (parcial), M3 i M5.

 

 

Logo SOC  Logo educacio Logo ministeri