Secretaria

Tràmits generals del centre

titulacio

 

Títol de Batxillerat i/o el Títol de Tècnic/a (CFP de grau mitjà) i el Títol de Tècnic Superior (CFP de grau superior)


L’expedició de títols està subjecta a les taxes establertes per normativa.
Consulteu les taxes en el següent enllaç: Departament d’Ensenyament
Tingueu en compte les bonificacions i exempcions en el mateix enllaç.
L'alumnat que vulgui sol·licitar el Títol de Batxillerat, el Títol de Tècnic, i/o el Títol de Tècnic Superior, ha de fer el següent:

 • Passar per la secretaria del centre a buscar l'imprès de pagament de la taxa. (Si compliu algun dels requisits de bonificació i/o exempció de la taxa, ho haureu d’acreditar documentalment amb l’original i la fotocòpia: carnet de família nombrosa, monoparental, minusvalidesa…) Consulteu les bonificacions i exempcions.

(Si esteu exempts de pagament no caldrà fer els passos següents):

 • Haurà de dirigir-se  a una oficina de Caixabank (La Caixa) per a fer l'ingrés corresponent a través del caixer automàtic.
 • Un cop s’hagi fet l’ingrés, haurà de lliurar a la secretaria del centre:
  • L’imprès de pagament lliurat inicialment amb el justificant de l’ingrés.
  • Una fotocòpia del DNI, NIE / passaport.
  • Butlletí de notes finals.
  • Si s’escau documents que justifiquin la bonificació i/o exempció, si s’escau.

 

És imprescindible retornar l'imprès a la secretaria una vegada realitzat el pagament, en cas contrari, no es tramitarà la sol·licitud del títol.

 

Recollir títols

Per recollir el títol corresponent, l'alumne/a haurà de portar la següent documentació:

  • Original del DNI,NIE o passaport
  • Resguard del Títol

En el cas que sigui una persona autoritzada qui reculli el títol, haurà de portar la següent documentació:

  • Autorització signada per l'alumne/a, on consti el seu nom, cognom i DNI,NIE/passaport i el de la persona autoritzada.(Els títols són nominals i, per aquest motiu, el pare/mare/o tutor/a legal de l'alumne/a també ha de portar autorització per poder recollir el títol) .
  • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de l'alumne/a
  • DNI/NIE/passaport de l persona autoritzada
  • Resguard del Títol.