El nostre institut

Conegueu-nos una mica millor

 

Missió i Visió

La missió de l'institut constitueix l'expressió del propòsit genèric o raó de ser fonamental de la institució. En ella, ha d'identificar-se la necessitat bàsica de la societat a la qual l'institut destina els seus serveis. Es conforma com un propòsit genèric d'acord amb els valors o expectatives dels "grups d'interès". Hi ha dos aspectes dels components de la missió, que tenen una importància especial. El primer dels aspectes que cal considerar és el que s'ocupa del nucli de competències de l'institut i fa referència a les seves capacitats singulars, és a dir, als recursos, processos o habilitats que la institució posseeix i que el fan diferent a altres instituts permetent-li diferenciar-se i competir amb ells. En segon lloc, la declaració de valors, es tracta d'un conjunt de pautes de comportament i creences en l'àmbit organitzatiu i que determina les relacions entre les persones de l'institut. Ha de reflectir la identitat de l'institut i constitueix l'expressió de la cultura organitzativa que posseeix i es configura com un pas fonamental per a poder desenvolupar la visió, és primordial que sigui consensuada. La proposta de missió de l'INS Francesc Vidal i Barraquer, formulada per la seva Comissió Estratègica, s'expressa en els següents termes: L'Institut F. Vidal i Barraquer, la titularitat del qual correspon al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, és un centre docent arrelat al seu entorn i context cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en l'alumnat, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i funcionament. Dedicat a:

  • En relació amb l'alumnat:

Formar, orientar i acreditar els alumnes per a l'adquisició de les capacitats establertes en el disseny curricular dels cicles i les etapes educatives, i contribuir a la seva integració social. Com a conseqüència d'això l'alumnat ha d'assolir els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats establertes per a cada cicle o etapa educativa que li facilitin el seu desenvolupament integral i la preparació per incorporar-se a la vida activa o accedir a estudis posteriors. BATXILLERAT: ampliar la seva formació humana. Preparar-los per a estudis posteriors (CF i Universitat) CICLES FORMATIUS: Desenvolupar les seves competències professionals en el seu cicle escollit per incorporar-se a la vida laboral i/o accedir a estudis posteriors (Universitat o altres cicles).

  • En relació amb la família:

Contribuir a la formació dels seus fills o filles, orientar i assessorar la família sobre l'educació que està rebent i aconseguir la seva participació i implicació en el procés educatiu, amb la finalitat de col·laborar en el procés formatiu de l'alumne.

  • En relació amb la societat, les empreses i les institucions

Formar persones responsables i competents, d'acord amb les necessitats i els requeriments de la societat, per tal de contribuir al progrés i al desenvolupament social dintre d'uns valors del PEC (llibertat, tolerància i solidaritat...)

  • En relació amb l'equip humà de l'Institut

Crear un entorn de treball participatiu i motivador, que faciliti la seva implicació en el projecte i el funcionament del centre, de manera que s'afavoreixi el desenvolupament i la millora de la seva professionalitat i la millora continuada del centre.

  • En relació amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Completar, aplicar i desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats educatives i informar/transmetre al Departament d'Educació les necessitats detectades dels diferents grups d'interès, amb la finalitat de fomentar la millora de la política educativa. Una vegada que s'ha plantejat la missió, o que s'ha adaptat la que ve imposada a la institució per les normes que li són d'obligat compliment, és necessari formular la visió, projecte de futur o intenció estratègica de l'institut. Consisteix a definir, de la forma més clara possible, el projecte o model d'institut al qual tendeix la institució, fent especial èmfasi en els trets distintius que pretén desenvolupar respecte a institucions similars. Explica l'estat futur desitjat, l'aspiració de l'institut. Permet identificar les diferències entre la situació actual i la desitjada. Serveix per a dissenyar, posar en pràctica i avaluar les activitats estratègiques i ha de ser una referència per a totes les actuacions dels individus.

La visió de l'INS Francesc Vidal i Barraquer, formulada per la seva Comissió Estratègica, s'expressa en els següents termes:

BATXILLERAT: ser un centre integrador de l'alumnat pel que fa tant a la continuació dels estudis en els Cicles Formatius de Grau Superior com en els estudis Universitaris.

CICLESFORMATIUS: Ser un centre de referència per la integració de la formació professional específica, contínua, ocupacional i ser model d'adaptació als canvis socials i tecnològics de l'entorn mitjançant el lligam directe amb el teixit empresarial.

 

Valors


La missió de l'INS Francesc Vidal i Barraquer se sustenta en els següents valors:

ENS IDENTIFIQUEM AMB UNA GESTIÓ DEMOCRÀTICA BASADA EN:

La participació de tots els estaments de la Comunitat Educativa, tenint en compte el servei a tots els seus components i en un marc de respecte a la llibertat individual i col·lectiva.

Això comporta que:

Assumim els valors de respecte i diàleg en les relacions entre tots els membres de la nostra comunitat educativa.

El Consell Escolar elegit democràticament vetllarà per aquest respecte de llibertats, fomentant activitats de participació i educació social i aplicant les normes vigents, que són la base de les llibertats.

El Claustre, amb la seva organització pròpia, definida en el Reglament de Règim Intern, assumeix la responsabilitat pedagògica en el funcionament del centre.

Els Departaments, com a unitats bàsiques del Claustre, assumeixen el compromís d'elaborar, experimentar i avaluar el Projecte Curricular de Centre.

El PAS participarà també de forma efectiva en la gestió i organització del centre.

Donem suport a la participació de l'AMPA en iniciatives i projectes de caràcter educatiu que desenvolupin objectius concrets d'aquest Projecte Educatiu.

L'Equip Directiu integrarà i facilitarà el desenvolupament de qualsevol iniciativa procedent d'algun estament de la comunitat educativa i que estigui en consonància amb els objectius d'aquest Projecte Educatiu.

TREBALLEM AMB UNA PEDAGOGIA ACTIVA I INNOVADORA QUE FOMENTI LA CORRESPONSABILITAT DELS ALUMNES EN ELS OBJECTIUS I EL TREBALL DE TOT EL PROFESSORAT I HO FEM MITJANÇANT EL TREBALL EN EQUIP: SERAN FONAMENTALS ELS EQUIPS DOCENTS.

Això comporta que:

Assumim el treball en equip i la coordinació entre el professorat d'un mateix àmbit (àrea, nivell, cicle...) d'acord amb l'organigrama de funcionament de l' institut, reflectit en el reglament de Regim Intern. Donarem suport a la feina dels diferents coordinadors o responsables.

Afavorim l'intercanvi d'experiències docents i formatives entre els membres dels diferents departaments i, en general, entre tots els membres del Claustre.

Tot i això, respectem la diversificació de metodologies, per assolir els objectius planificats, tant en l'àmbit general de l' institut, com en l'àmbit d'una matèria concreta.

Fomentem la consciència del protagonisme i responsabilitat de l'alumne en el seu procés d'aprenentatge.

Fomentem la consciència de la responsabilitat dels pares en el procés educatiu dels seus/ves fills/filles.

Afavorim l'organització i participació en activitats de formació relacionades amb els objectius del nostre Projecte Educatiu.

Avaluem amb periodicitat mínima anual la consecució dels objectius proposats en el Pla Anual del centre i encomanats als diferents estaments de la comunitat educativa.

DEFENSEM LA FORMACIÓ INTEGRAL DE L'ALUMNE/A COM A FITA DE LA SEVA MADURACIÓ ACADÈMICA, SOCIAL I PERSONAL.

Això comporta que:

Treballem les activitats com a signe de maduració i creixement; esperit crític, tolerància, responsabilitat, respecte a persones i instal·lacions.

Afavorim la integració de cultures, religions, sexes i races, amb una educació social completa.

Fem un seguiment psicopedagògic de l'alumne i li oferim una orientació personal a nivell acadèmic i de relació social.

Proporcionem tècniques per millorar el procés d'aprenentatge.

Procurem dotar els/les nostres alumnes dels coneixements necessaris per continuar estudis professionals i superiors.

Anualment programem activitats complementàries que contribueixen a aquesta formació integral. A la vegada, fomentem que els/les alumnes n'organitzin també. Per tant, incorporem en el projecte curricular l'educació per a la pau, l'educació per a la cooperació voluntària, l'educació per al consum, l'educació per al lleure, l'educació per a la salut i d'altres temes que vagin sorgint a l'entorn de la formació integral.

Considerem necessària la participació dels pares en el procés educatiu, per tant, la promovem i l'afavorim.

PROMOVEM LES RELACIONS AMB EL MÓN PRODUCTIU: CONEIXEMENT DEL MÓN LABORAL I LES EMPRESES.

Fomentem els convenis de col·laboració amb empreses del sector serveis de la ciutat i el seu entorn.

Promovem la incorporació al món del treball dels alumnes que acaben els nostres estudis, com a centre col·laborador del Servei Català de Col·locació.

Incloem en el nostre projecte curricular matèries optatives i activitats que facilitin el coneixement del món del treball.

Apropem, en la mesura que és possible, els ensenyaments acadèmics a la realitat empresarial; de vegades amb simulació d'empresa.

Afavorim els intercanvis formatius entre els treballadors de les empreses amb què col·laborem i el professorat i l'alumnat del centre.

Estem oberts a l'entrada de l'empresa a l'escola per aportar idees amb l'objectiu de millorar, fins on sigui possible, el nostre Projecte Curricular i oferir crèdits nous d'acord amb les necessitats de les empreses.

Assessorem i orientem el nostre alumnat en les seves pròpies iniciatives de caire empresarial.

POTENCIEM LES RELACIONS AMB ALTRES COMUNITATS I PAÏSOS A FI DE MILLORAR I INTEGRAR LA NOSTRA ACCIÓ FORMATIVA I CULTURAL.

Fomentem que l'alumnat es formi criteris de la situació de la nostra cultura en el món a través del coneixement i contacte amb d'altres cultures.

Facilitem, i ampliem al màxim de les nostres possibilitats, l'opcionalitat en l'estudi de les llengües estrangeres i el coneixement de la seva cultura.

Promovem els intercanvis d'alumnat i professorat amb d'altres països, principalment dels del nostre àmbit cultural (UE).

Facilitem la presència virtual en debats, fòrums i intercanvis comercials i altres activitats mitjançant les modernes tècniques de comunicació (Internet)

ESTEM OBERTS A INNOVACIONS TÈCNIQUES, CIENTÍFIQUES, EDUCATIVES... QUE PORTIN AL PROGRÉS HUMÀ. PROMOVEM LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT, LA QUAL COSA PERMETRÀ INCORPORAR AQUESTES INNOVACIONS A L'ACCIÓ DOCENT.

Incorporem les innovacions tècniques com una eina pedagògica en cadascuna de les àrees curriculars.

Afavorim activitats de formació del professorat d'acord amb les necessitats educatives del nostre centre i col.laborem de forma activa en l'organització d'accions formatives en el nostre entorn. Hi aportem instal·lacions i professors/es formadors/es.

Promovem accions interdisciplinàries i transversals que posin de relleu les implicacions entre la ciència i la tècnica.

Potenciem activitats entre els membres de la comunitat educativa que desvetllin la sensibilitat artística i cultural alhora que fomentem la convivència.

Estem oberts a l'ajut amb l'AMPA a fi de vetllar per la formació permanent dels pares i orientar-los en la tasca de l'educació del seus fills.

ENS DEFINIM COM A ESCOLA CATALANA EN L'ÀMBIT LINGÜÍSTIC, HISTÒRIC, DE TRADICIONS, MANIFESTACIONS I RELACIONS HUMANES. TOT AIXÒ DINS UN CONTEXT PLURAL, OBERT I DE RESPECTE A LES ALTRES CULTURES.

Fem de la llengua catalana la llengua vehicular en l'activitat acadèmica i administrativa del centre.

Promocionem el nostre projecte Lingüístic, que facilita la integració de les persones no catalanoparlants i que incorpora el coneixement generalitzat de més d'una llengua.

Incorporem al nostre Projecte Curricular el coneixement de la realitat social, lingüística i històrica del nostre país d'acord amb l'àmbit de treball de cada àrea i relacionant-lo amb les cultures més properes.

Ensenyem a valorar les aportacions de les comarques tarragonines a la cultura catalana; donem a conèixer les nostres peculiaritats i les incorporacions a les àrees d'ensenyaments.

Promovem el coneixement de les cultures amb les quals mantenim un lligam més estret amb un sentit de respecte, obertura i pluralisme.

Promocionem activitats i iniciatives que tendeixen a ajudar els alumnes a respectar els trets culturals catalans, a tenir una visió actual i crítica del nostre país, per tal de fomentar llur integració i participació social i cultural.

ENS SENTIM VINCULATS A LES MANIFESTACIONS SOCIALS, CULTURALS I HISTÒRIQUES DE LA NOSTRA CIUTAT I COMARCA.

Promovem l'estudi de la història de la nostra ciutat, de llurs monuments i restes arqueològiques, com a símbol d'integració plena a la societat tarragonina.

Promovem la participació en activitats esportives i culturals organitzades pel municipi o pel consell Comarcal.

Afavorim i organitzem activitats que condueixen el nostre alumnat a la seva integració en associacions esportives o culturals de la ciutat. Obrim l'institut a aquestes associacions i els facilitem que donin a conèixer els seus objectius i organització entre el nostre alumnat.

Promocionem les sortides curriculars de l'alumnat a fi de conèixer in situ els monuments històrics representatius de la història de la ciutat.

ENS IDENTIFIQUEM AMB ELS DRETS HUMANS I PROMOVEM INICIATIVES EN FAVOR DE LA PAU, LA SOLIDARITAT, LA INTERCULTURALITAT, EL RESPECTE, LA TOLERÀNCIA, LA IGUALTAT ENTRE ELS SEXES...

Introduïm en el nostre Projecte Curricular, a fi que tots el nostre alumnat la coneguin, la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948.

Promovem l'educació en els valors humans que s'hi esmenten.

Facilitem la convivència intercultural de forma pacífica i integradora.

Informem sobre les diferents maneres d'inscriure's en associacions de voluntariat de caire social.

Donem a conèixer els objectius i activitats de les Organitzacions No Governamentals (ONG) i organitzem campanyes de col·laboració amb aquelles que ens són més properes.

Eduquem per al lleure per tal que l'alumne/a administri el seu temps d'oci amb responsabilitat perquè el porti a una realització personal i a uns hobbys que el facin feliç, educat i culte.

EDUQUEM EN EL RESPECTE I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

Establim plans de conscienciació de tota la comunitat educativa en el respecte del medi, en l'estalvi energètic i en el reciclatge de deixalles.

Fomentem les actituds diàries que incorporen hàbits de respecte i millora del medi o, si més no, hàbits que evitin el seu deteriorament.

Treballem en àmbits internacionals amb institucions que promouen aquest respecte i millora.

Confeccionem materials curriculars i introduïm en el nostre Projecte Curricular els temes d'educació pel respecte del medi ambient en diferents moments segons l'edat i els ensenyaments en què es troben els/les alumnes.