El nostre institut

Conegueu-nos una mica millor

ministeri

qualitat

Política de Qualitat

 

L’Institut F. Vidal i Barraquer és un centre públic de Formació Professional  que té implementat un model de gestió per processos, basat en la ISO 9001 i en el model e2cat, que cerca la millora contínua en la qualitat de l'ensenyament. La Política de la qualitat enunciada per la direcció de l’INS. F. Vidal i Barraquer és:

Compliment dels requisits legals aplicables al centre educatiu, satisfacció de les necessitats i expectatives dels grups d’interès i la millora continua del sistema de gestió de la qualitat.

Això suposa que l’actuació de l’institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • Afavorir la immediatesa de la comunicació a la comunitat educativa.
  • Potenciar la informatització de la gestió i implantació noves tecnologies.
  • Promocionar la cura de la relació escola-empresa i de la inserció laboral.
  • Potenciar la formació del professorat.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
  • Fomentar la participació amb les Xarxes del Departament Ensenyament, així com Activa FP, Qualitat, emprenedoria, innovació i transferència de coneixement.
  • Potenciar els valors ecològics i mediambientals incloent pràctiques sostenibles que ens donin una educació de qualitat basada en el foment del desenvolupament sostenible.

El sistema de gestió de la qualitat que l’INS. F. Vidal i Barraquer té el següent abast quant a servei: Ensenyança reglada de Batxillerat i de Cicles Formatius de Formació Professional Específica de grau mig i superior. 

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

La qualitat en el centre educatiu va més enllà de la resolució en els terminis establerts de la documentació del centre a través dels diferents procediments i instruccions de treball. Per aquest motiu es consideren els equips de qualitat eix central de la presa de decisions descentralitzada, i un mecanisme ràpid per a la resolució dels problemes de l’aula; d’aquesta manera aconseguim introduir la qualitat a l’aula. Les propostes d’accions de millora no han de sorgir exclusivament de les auditories internes i externes sinó de la millora del centre educatiu per part de l’equip humà d’aquest.

La cerca de l’excel·lència és el punt de referència per a proposar innovacions en el centre educatiu. Per a això considerem imprescindible la implicació de tot l’equip humà del centre, les famílies, alumnat, empreses i entitats col·laboradores.

L’institut Vidal i Barraquer s’organitza per processos i manté un sistema de gestió de qualitat  (SGQ) per assolir una elevada satisfacció de necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, especialment l’alumnat, i la millora continua del servei proporcionat. A les NOFC s’explicita el desplegament organitzatiu d’aquest punt.

El compromís del centre amb la qualitat dels serveis prestats es troba explicitat dins la carta de serveis de l’Institut Vidal i Barraquer.

Les concrecions de l’aplicació del SGQ es poden trobar detallats al Pla Estratègic vigent.

En aquest sistema que compleix amb els requisits previstos a la norma internacional de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 no està previst aplicar el punt 8.3 de disseny i desenvolupament de productes i serveis donat que és el Departament d’Ensenyament qui dissenya l’estructura, continguts i recursos necessaris per impartir els cursos reglats.