El nostre institut

Conegueu-nos una mica millor

consell

El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009 , de 10 de juliol, d'educació

Funcions del consell escolar dels centres públics

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col—laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

Composició del Consell Escolar

Representants alumnes

Mireia Casal Tarrés
Yamil Luciano Castro D'Agostino
Maria Joanna Izquierdo Escobedo
Jacob Poyo Mèlich

 

Representants professors

Neus Alcañiz Rodriguez
Alberto Diez Delgado
Jordi Jesús Margineda 
David León Caparrós
Marta Massó Sabaté
Belén Riola Brull 
Yago Riola Veciana
Montserrat Rovira Marco
 

Representants mares i pares d'alumnes

Meritxell Català Duran
David Clemente Galvez
Marga Guerra Morales
Mª Carmen Pérez Torres
 

Representant personal d'administració i serveis

Manuela Cuadra Miranda
 

Representant Ajuntament

Eloi Menasanch Sevil
 

Representants direcció

Xavier Munté Puig
Elena Castellano Pruñonosa
Francesc Bertó Roselló
 

Representant empresa

Raffa Olivier


Acords

S’aprova la Programació General Anual del curs 2019-2020.
S’aprova la versió 9 de Projecte Curricular de Batxillerat.
S’aproven les sortides Curriculars del curs 2019-2020.
S'acorda fer un estudi sobre la implantació d'algun sistema de refrigeració o ventilació a les aules més caloroses del centre.
S’acorda acondicionar l’aula anomenada “capella” per a poder ser utilitzada com una aula de Coworking i polivalent.
S’acorda informar a l’Ajuntament sobre el problema de soroll de la fira que se situa davant del centre.