El nostre institut

Conegueu-nos una mica millor

consell

El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009 , de 10 de juliol, d'educació

Funcions del consell escolar dels centres públics

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col—laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

Composició del Consell Escolar

Representants alumnes

 • Yuliana Vergara
 • Nohaila Et Tazy
 • David Valencia
 • Soledad Jardí

Representants professors

 • Belén Riola
 • Carmen Aparicio
 • David León
 • Marta Massó
 • Jordi Jesús
 • Tània Llort
 • Montserrat Rovira
 • Neus Agda Castellví

Representants mares i pares d'alumnes

 • Enric Batista
 • Magdalena Roig
 • Ismael Ayca
 • Susana Fernández-Rebollo

Representant personal d'administració i serveis

 • Manuela Cuadra

Representant Ajuntament

 • Maria Carme Mas

Representant Cambra de Comerç

 • Josep Oriol

Representants direcció

 • Xavier Munté
 • Elena Castellano
 • Francesc Bertó

Representant empresa

 • Josep Oriol Fernàndez