El nostre institut

Conegueu-nos una mica millor

Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i de tota la comunitat educativa del centre. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Per elaborar l’EDC del centre i concretar-la en un document, és convenient seguir una sèrie de fases:

 1. Diagnosi
 2. Objectius
 3. Planificació
 4. Avaluació

Diagnosi

En primer lloc, s'ha portat a terme la Diagnosi del centre. A partir del resultat d'aquesta diagnosi, dels objectius que marca el PEC, dels objectius que marca el Pla d’Educació Digital de Catalunya i d’una visió clara d’on vol arribar el centre en termes digitals, seleccionarem i prioritzarem els objectius a mitjà termini (3 o 4 anys). Realitzada la diagnosi s'han establert uns Objectius i tot seguit, definirem i farem la planificació accions concretes per aconseguir aquests objectius. De forma periòdica farem l’avaluació del seguiment d’aquestes activitats i de l’assoliment dels objectius per si cal 

La diagnosi ha  determinar el grau d’assoliment de les competències digitals L’objectiu d'aquesta diagnosi, és detectar els punts forts en el qual el centre ja està fent un ús correcte de les tecnologies digitals, com també detectar tots aquells aspectes on el centre ha de millorar i pot fer-ho.

L'institut ha utilitzat l'eina SELFIE per a fer la diagnosi de l'alumnat i del professorat.

ALUMNAT

PUNTS FORTS

    • El 100% de l'alumnat pot disposar de dispositius digitals per a realitzar les tasques escolars.

Aspectes de milora

    • L’alumnat utilitza de forma generalitzada les noves tecnologies per a l’oci (més d’una hora al dia) però aquest % es redueix quan parlem d'utilitzar aquestes per fer tasques de l’institut.
    • Les competències digitals de l’alumnat poden millorar molt, especialment amb l’ús segur i responsable de la tecnologia, ús segur d’aquesta i el reconeixement del treball dels altres.

PROFESSORS

PUNTS FORTS

    • Alta participació del claustre en les diferents formacions digitals.
    • Bona part del claustre és conscient de la necessitat de formar-se de manera continua.
    • El professorat utilitza tecnologies digitals.

Aspectes de milora

    • El professorat utilitza les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats d’aprenentatge.
    • Existeix un marge de millora en la innovació digital a l'aula.
    • Baixa creació pròpia de recursos digitals per part del professorat.

CENTRE ESCOLAR

PUNTS FORTS

    • Bona connectivitat.
    • Suport tècnic.

Aspectes de milora

    • Infraestructures
    • Estratègia digital del centre en creació.
    • Marge de millora en l'ús de l'entorn virtual d'aprenentatge (EVA).