• FAMÍLIA D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

ASIX

Família Professional: Informàtica i comunicacions

Títol: Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en xarxa

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics

Competència General: La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per analitzar la seguretat i proposar solucions a ciberatacs detectats reconeixent l'origen i motius de l'atac, definir i implementar un funcionament segur per dispositius mòbils i IoT i assegurar els serveis de xarxa per garantir el funcionament segur.

Ocupacions: Tècnic/a en administració de sistemes. Responsable d’informàtica. Tècnic/a en serveis d’Internet. Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica. Personal de suport tècnic. Tècnic/a en teleassistència. Tècnic/a en administració de base de dades. Tècnic/a de xarxes. Supervisor/a de sistemes. Tècnic/a en serveis de comunicacions. Tècnic/a en entorns web.

Descripció del contingut curricular:
M1: Implantació de sistemes operatius. 
M2: Gestió de bases de dades. 
M3: Programació bàsica. 
M4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació. 
M5: Fonaments de maquinari. 
M6: Administració de Sistemes Operatius. 
M7: Planificació i administració de xarxes. 
M8: Serveis de xarxa i Internet. 
M9: Implantació d’aplicacions Web. 
M10: Administració de sistemes gestors de bases de dades. 
M11: Seguretat i alta disponibilitat. 
M12: Formació i orientació laboral. 
M13: Empresa i iniciativa empresarial. 
M14: Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics i en Xarxa. 
M15: Formació en centres de treball.

Entorns informàtics que dominen:&nbspAdministració de xarxes: Configuració de routers, switchs, cablejat, monitorització, testeig. Instal•lació i configuració de maquinari: drivers, dispositius, etc. Serveis en xarxa: FTP, DHCP, DNS, HTTP, Correu electrònic. Còpies de seguretat. Sistemes operatius en entorn de servidor: Linux, Windows. Disseny i administració de dominis: LDAP, Active Directory. Tallafocs. Gestió de Base de dades: Oracle, MySql. Administració de Bases de dades: SQL. Disseny de bases de dades. Gestors de continguts, Programació: C, PHP. Programació Web: PHP, HTML, XML i CSS. Sistemes de Gestió Empresarial (ERP): OpenERP. Ofimàtica: Microsoft Office i Openoffice.