Alumnat

Dades d'interès per l'alumnat

 

escolaEmp

 

Normativa legal 

ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 3657, de 14.06.2002).

 

Què és la FCT?

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes d’ensenyaments secundaris en centres de treball situats a l’entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Què suposen per a l’alumne?

- El coneixement del món laboral i de l’empresa.

- La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.

- Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball.

- L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.

- L’apropament a la cultura d’empresa.

- L’experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.

- L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.

- La superació del crèdit de Formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.

Què ofereixen a l’empresa?

- La captació de futurs operaris especialitzats.

- Col·laborar en la formació dels joves aprenents.

- Oferir l’accés dels joves a la seva primera ocupació.

- Relacionar-se amb els centres educatius.

- No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Què és un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball?

És un acord, subscrit amb model oficial, entre l’escola i l’empresa, per tal que alumnes d’ensenyaments secundaris post-obligatoris puguin realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.

Durada de les pràctiques

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular del cicle formatiu, que oscil·la entre les 300 i les 700 hores aproximadament organitzades en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre o bé de 7 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de forma intensiva.

Hi ha la possibilitat de pròrrogues d’acord amb el que s’estableix a l’article 4.2. de l’ordre esmentada a l’apartat “Normativa legal”.

Alumnes que poden fer aquestes pràctiques

Tots els que estiguin matriculats i cursin cicles formatius de grau mitjà i superior, cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny i batxillerat en qualsevol de les seves especialitats.

Escoles i empreses que poden establir convenis de pràctiques

- Tots els centres d’ensenyaments secundaris i escoles d’art, tant públics com privats, de Catalunya.

- Totes les empreses, professionals i organismes que, afiliats a alguna cambra de comerç o a algun col·lectiu empresarial hagin formalitzat un conveni-marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament.

 

Organització curricular dels cicles de formació professional

F.2. Accés a la formació pràctica en centres de treball

La direcció del centre, d’acord amb l’’equip docent responsable de la impartició del cicle formatiu, pot establir que per iniciar la formació pràctica en centres de treball calgui l’avaluació positiva de tots els crèdits lectius cursats fins al moment d’iniciar-la, o bé, per a aquells alumnes que no els haguessin superat tots, una valoració individualitzada del grau d’assoliment dels objectius dels crèdits cursats, de les possibilitats raonables de recuperació i del previsible aprofitament que l’alumne/a pugui obtenir de l’FCT.