Secretaria

Tràmits generals del centre

tramit

INFORMACIÓ SOBRE CERTIFICATS

Els certificats sol·licitats degudament, és a dir, aquells pels quals s'ha facilitat la documentació necessària o bé secretaria té les dades per poder formalitzar el document seran entregats a la persona interessada o una persona autoritzada en un termini mínim de TRES DIES desprès d'haver fet la sol·licitud.

En el cas que sigui una persona autoritzada qui reculli el certificat, haurà de portar la següent documentació:

 • Autorització signada per l'alumne/a, on consti el seu nom, cognom i DNI/NIE/passaport i de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de l'alumne/a.

Sol·licitud de certificat de notes

Certificats d'equivalència del nivell de català
Per poder demanar l'equivalència del nivell de català, amb la finalitat de presentar-lo a una oposició o bé a una borsa de treball, cal que comproveu abans si compliu algun dels requisits de la taula següent:
Taula d'equivalències del nivell de català

En cas afirmatiu, cal que ens entregueu la següent documentació:

  • Sol·licitud degudament completada
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (l'alumnat que hagi cursat l' ESO o el Batxillerat al nostre centre només ha de portar l'original)
  • Documentació acadèmica (segons correspongui):

   Nivell B:

   • Original del llibre d'escolaritat d' EGB
   • Original del llibre d'escolaritat d' EGB, del certificat de qualificacions d'FP1 i del títol d'FP1
   • Original del llibre d'escolaritat d' ESO (alumnat procedent d'Aragó)

   Nivell C:
   • Original del llibre d'escolaritat d' ESO
   • Original del llibre d'escolaritat d' ESO, llibre qualificacions de BUP i llibre de qualificacions de Batxillerat (alumnat que va cursar 1r i 2n de BUP i després el Batxillerat)
   • Original del llibre d'escolaritat d' EGB i del llibre de qualificacions de BUP
   • Original del llibre d'escolaritat d' EGB, del certificat de qualificacions d'FP1 i FP2 i del títol d'FP2
   • Certificats de matrícula ( del curs actual i de cursos anteriors)
   • Certificats de qualificacions.