• FAMÍLIA D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

DAMmati

Família Professional: Informàtica i comunicacions

Títol: Tècnic Sup. en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Competència General: La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són: 

  • Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
  • Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de l’informàtica mòbil

Descripció del contingut curricular:
Veure en detall


M1 : Sistemes informàtics 
M2 : Bases de dades 
M3 : Programació 
M4 : Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació. 
M5 : Entorns de desenvolupament. 
M6 : Accés a dades. 
M7 : Desenvolupament d’interfícies. 
M8 : Programació multimèdia i dispositius mòbils. 
M9 : Programació de serveis i processos. 
M10 : Sistemes de gestió empresarial. 
M11 : Formació i orientació laboral. 
M12 : Empresa i iniciativa emprenedora. 
M13 : Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. 
M14 : Formació en centres de treball.

Entorns informàtics que dominen: Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils (tauletes, smartphones, ...): IOS, Android. Programació multimèdia. Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils. Programació Web en entorn servidor i client: PHP, ASP, HTML, XML i CSS. Programació tradicional: C. Programació orientada a objectes: Java. Gestió de Base de dades: Oracle, MySql. Administració de Bases de dades: SQL. Bases de dades orientades a objectes (BDOO). Disseny de bases de dades. BDOO. Seguretat i criptografia. Sistemes de Gestió Empresarial (ERP): OpenERP. Serveis en xarxa: FTP, DHCP, DNS, HTTP, Correu electrònic. Instal·lació i configuració de maquinari: drivers, dispositius, etc. Sistemes operatius: Windows, Linux. Ofimàtica: Word, Excel, Access, Powerpoint, OpenOffice.