• FAMÍLIA D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

daw

Família Professional: Informàtica i comunicacions

Títol: Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics

Competència General: La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Ocupacions: 

  • Programador/a web.
  • Programador/a multimèdia.
  • Desenvolupador/a d’aplicacions en entorns web.

Descripció del contingut curricular:
Veure en detall


M1 : Sistemes informàtics. 
M2 : Bases de dades. 
M3 : Programació. 
M4 : Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació. 
M5 : Entorns de desenvolupament. 
M6 : Desenvolupament web en entorn client. 
M7 : Desenvolupament web en entorn servidor. 
M8 : Desplegament d’aplicacions web. 
M9 : Disseny d’interfícies web . 
M10 : Formació i orientació laboral . 
M11 : Empresa i iniciativa emprenedora. 
M12 : Projecte de desenvolupament d’aplicacions web. 
M13 : Formació en centres de treball.

Entorns informàtics que dominen: Programació Web en entorn servidor i client: PHP, ASP, HTML, XML, JavaScript i CSS. Programació tradicional: C. Programació orientada a objectes: Java. Gestió de Base de dades: Oracle, MySql. Administració de Bases de dades: SQL. Disseny de bases de dades: BDOO. Sistemes de Gestió Empresarial ERP: OpenERP. Serveis en xarxa: FTP, DHCP, DNS, HTTP, Correu electrònic. Instal·lació i configuració de maquinari: drivers, dispositius, etc. Sistemes operatius: Windows, Linux. Ofimàtica: Word, Excel, Access, Powerpoint, OpenOffice.