• FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETING

Família Professional: Comerç i Màrqueting

Títols: Tècnic Superior en Transport i Logística modalitat DUAL

TITULACIÓ PROFESSIONAL ADDICIONAL

Convalidació directa del Certificat de Capacitació Professional de Mercaderies i Viatgers per tot el Territori de la UE

Durada: 2 cursos:

1r. Curs
891 hores en el centre educatiu de dilluns a divendres de 15:00 a 21:30
Els alumnes que hagin estan seleccionats per realitzar el DUAL a partir del mes de juny comencen l’estada a l’empresa de 100 de FCT i a partir del mes de juliol fins a finalitzar 2n curs realitzaran entre 1.200/1.300 hores d’estada a l’empresa

2n. Curs.
Els alumnes que segueixen el DUAL realitzen 439 hores en el centre educatiu distribuïdes de dilluns a dimecres entre les 15:00 a 21:30
I l’estada a l’empresa que realitzen els dimarts i dimecres 4 hores al matí i dijous, divendres 9 hores.

Empreses col·laboradores amb la modalitat DUAL:
TiLemp

L'estada és remunerada amb beca salari.

Els alumnes que no segueixen la modalitat DUAL, la durada del curs és de 2.000 hores curriculars distribuïdes en:

1r. Curs.
891 hores en el centre educatiu
Horari de 15:00 a 21:30
De dilluns a divendres

2n. Curs.
759 hores en el centre educatiu.
Horari de 15:00 a 21:30
De dilluns a dijous.
350 de pràctiques a l’empresa a partir del mes d’octubre amb horari pel matí

Descripció: Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

Sortides professionals:

Amb aquest títol es pot accedir al món laboral com a:

 • Cap de trànsit d'empreses de transport de viatgers per carretera.
 • Cap d'operacions.
 • Gerent de l'empresa de transport.
 • Inspector de transport de viatgers per carretera.
 • Cap d'estació d'autobusos.
 • Gestor de transport per carretera.
 • Comercial de serveis de transport per carretera.
 • Gerent d'empreses de transport per carretera.
 • Cap de circulació.
 • Agent de transports.
 • Agent de càrrega.
 • Comercial de serveis de transport.
 • Operador de transport porta a porta.
 • Transitari.
 • Consignatari de vaixells.
 • Operador logístic logística.
 • Cap de magatzem.
 • Tècnic en logística del transport.
 • Coordinador logística.
 • Tècnic en logística inversa.

Sortides acadèmiques:

Amb aquesta titulació de Tècnic superior en Transport i Logística, et permet accedir:

A qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Descripció del contingut curricular

MÒDUL PROFESSIONAL

M01 Comercialització del transport i la logística 

UF1 Promoció del servei de transport i la logística.
UF2 Negociació de la venda del servei de transport i la logística

M02 Gestió administrativa del comerç internacional 

UF 1 Organismes i normes internacionals
UF 2 Intercanvis intracomunitaris
UF 3 Operacions amb països tercers
UF4 Gestió duanera

03 Gestió administrativa del transport  i la logística.

UF1 Prestació del servei de transport per carretera
UF2 Gestió de recursos humans i materials del transport per carretera
UF3 Contractes i assegurances del transport per carretera

M04 Gestió econòmica i financera de l’empresa 

UF1 Comptabilitat i fiscalitat empresarial
UF2 Operativa de compravenda i tresoreria
UF3 Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament

05 Logística d'aprovisionament 

UF1 Planificació de l'aprovisionament
UF2 Prospecció i negociació amb proveïdors
UF3 Compres i control

M06 Logística d’emmagatzematge

UF 1 Marc legal i règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacional
UF 2 Organització dels espais i del procés d’emmagatzematge
UF 3 Gestió i supervisió d’estocs

M07 Organització del transport de mercaderies

UF1 Organització del transport de mercaderies per carretera

M08 Organització del transport de viatgers 

UF 1 Organització del transport de viatgers per carretera

M09 Transport internacional de mercaderies

UF1 Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril
UF 2 Transport internacional marítim i aeri

M10 Organització d'altres serveis de transport

UF1 Organització d'altres serveis de transport: aeri, marítim i ferrocarril

M11 Anglès

UF1 Anglès tècnic

M12 Segona llengua estrangera 

UF 1 Segona llengua estrangera

M13 Formació i orientació laboral 

UF 1 Incorporació al treball
UF 2 Prevenció de riscos laborals

M14 Projecte de transport i logística

UF1 Projecte de transport i logística

M15 Formació en centres de treball 

 Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament