• FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETING

Família Professional: Comerç i Màrqueting

Títol: Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercialsmodalitat DUAL

Durada: 2 cursos:

1r. Curs
957 hores en el centre educatiu de:
Dilluns a Divendres de 8:00 a 14:30
Els alumnes que hagin estan seleccionats per realitzar el DUAL a partir del mes de juny comencen l’estada a l’empresa que té una durada de 1000-1200 hores.

2n. Curs.
Els alumnes que segueixen el DUAL realitzen 383 hores en el centre educatiu distribuïdes de dilluns a dimecres entre les 8:00 a 14:30.
A partir del 15 de setembre, els dijous, divendres i dissabtes, aniran a l’empresa i faran depenen de l’empresa 20 o 24 hores setmanals, per tal de complir el total de les 1000-1200 hores.

Empreses col·laboradores amb la modalitat DUAL:

GEVESCOemp

L'estada és remunerada amb beca salari.

Els alumnes que no segueixen la modalitat DUAL, la durada del curs és de 2.000 hores curriculars distribuïdes en:

1r. Curs.
957 hores en el centre educatiu
Horari de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres.

2n. Curs.
693 hores en el centre educatiu.
Horari de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres.
416 de pràctiques a l’empresa a partir del mes d’octubre amb horari preferentment de 16:00 a 20:00

Descripció: Aquests estudis capaciten per gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d'espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, d'acord amb la normativa vigent.

Sortides professionals:

Amb aquest títol es pot accedir al món laboral com a:

  • Cap de vendes.
  • Representant comercial.
  • Agent comercial.
  • Encarregat de botiga.
  • Encarregat de secció d'un comerç.
  • Venedor tècnic tècnica.
  • Coordinador de comercials.
  • Supervisor de telemàrqueting.
  • Merchandiser.
  • Aparadorista comercial.
  • Dissenyador d'espais comercials.
  • Responsable de promocions punt de venda.
  • Especialista en implantació d'espais comercials.

Sortides acadèmiques:

Amb aquesta titulació de Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials,et permet accedir:

A qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Descripció del contingut curricular

MÒDUL PROFESSIONAL

M01 Aparadorisme i disseny d’espais comercials 

UF1 Distribució d’espais comercials
UF 2 Aparadorisme: disseny i muntatge

M02 Gestió de  productes i promocions en el punt de venda 

UF1 Gestió de productes en el punt de venda
UF2 Gestió de promocions en el punt de venda

03 Gestió econòmica i financera de l’empresa 

UF1 Emprenedoria, creació d'empresa, i inversió i finançament
UF2 Operativa de compravenda i tresoreria
UF 3 Comptabilitat i fiscalitat a l'empresa

04 Investigació comercial

UF 1 Planificació de la investigació comercial
UF 2 Fase exploratòria de la investigació comercial
UF 3 Fase concloent de la investigació comercial
UF 4 Tractament, anàlisi i conclusions

05 Logística d’aprovisionament 

UF 1 Planificació de l’aprovisionament
UF 2 Prospecció i negociació amb proveïdors
UF 3 Operativa i control de compres

06 Logística d’emmagatzematge 

UF1 Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional
UF2 Organització dels espais i del procés d'emmagatzematge
UF3 Gestió i supervisió d'estocs

07 Organització d’equips de venda 

UF 1 Planificació i control d’equips de venda
UF 2 Coordinació d’equips de venda

08 Polítiques de màrqueting 

UF 1 Organització comercial
UF 2 Màrqueting estratègic
UF 3 Màrqueting operacional
UF 4 El Pla de Màrqueting

09 Tècniques de venda i negociació

UF 1 Gestió de les estratègies comercials
UF 2 El procés de venda

10 Anglès 

UF 1 Anglès tècnic

11 Màrqueting digital

UF1 Eines de màrqueting digital
UF2: Pla de màrqueting digital

12 Atenció al client, consumidor i usuari 

UF1 Organització de l’atenció al client, consumidor i usuari
UF 2 Gestió i manteniment de dades de clients
UF 3 Gestió de processos de serveis al consumidor

13 Formació i orientació laboral 

UF 2 Prevenció de riscos laborals
UF 1 Incorporació al treball

14 Projecte de gestió de vendes i espais comercials 

UF1 Projecte de gestió de vendes i espais comercials

15 Formació en centres de treball 

 Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament