• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

jornadaIS5

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Títol: TÈCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. 383h són de formació en centres de treball (pràctiques a empreses). Els alumnes que cursin en dual faran 1338 hores al centre i 900 en Dual.


Competències Generals:  La competència general d'aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Capacitats clau: Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

Ocupacions, sortides professionals i llocs de treball més rellevants: 

Aquest professional exercirà l'activitat en el sector dels serveis a les persones: assistencial, educatiu, de suport a la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d'igualtat d'oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i dels seus fills.

 • Tècnic de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador d'equipaments residencials de diferents tipus.
 • Educador de persones amb discapacitat.
 • Treballador familiar.
 • Educador d'educació familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Monitor de centres oberts.
 • Tècnic d'integració social.
 • Especialista de suport educatiu.
 • Educador d'educació especial.
 • Tècnic educador.
 • Tècnic especialista I (integrador social).
 • Tècnic especialista II (educatiu).
 • Monitor de persones amb discapacitat.
 • Tècnic de mobilitat bàsica.
 • Tècnic d'inserció ocupacional.
 • Mediador ocupacional i/o laboral.
 • Dinamitzador ocupacional i/o laboral.
 • Educador de base.
 • Mediador comunitari.
 • Mediador intercultural.
 • Mediador veïnal i comunitari.
 • Preparador laboral.
 • Tècnic en treball amb suport.
 • Tècnic d'acompanyament laboral.
 • Monitor de rehabilitació psicosocial.
 • Tècnic d'acollida de persones migrants.
 • Monitor de serveis a la comunitat.
 • Tècnic per a l'atenció personal de persones amb discapacitat.

 

Mòduls Professionals, amb les seves Unitats Formatives i detall dels continguts:


• 1r Curs (Grup A Dual):

MP 01 _Context de la intervención social. 132h
    UF1: Marc de la intervención social (42h)
    UF2: Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, drogodependència o altres addiccions. (30h)
    UF3: Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar (30h)
    UF4: Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura (30 h)
MP 02 Metodologia de la intervenció social. 132H
    UF1: Diagnòstic i anàlisi de la realitat (30h)
    UF2: Disseny de projectes d’intervenció social (66h)
    UF3: Difusió de projectes d’intervenció social(33h)
MP 03 Promoció de l’autonomia personal. 198h
    UF1 :Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social (48h)
    UF2 :Intervenció en les activitats de la vida diària (33h)
    UF3 :Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació. (33h)
MP 04 Inserció sociolaboral 198h
    UF1: Context de la inserció laboral ( 51h)
MP 05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 132h
    UF1: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicación (132h)
MP 07 Suport a la intervenció educativa. 99h
    UF1: Suport a la intervenció educativa (99h)
MP 09 Habilitats socials. 132H
    UF1: Habilitats de comunicación (66h)
    UF2: Dinamització de grups (66h)
MP 10 Primers auxilis 66h
    UF1 Recursos i trasllat d’accidentat (22h)
    UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors (22h)
    UF3 Atenció sanitària d’urgència (22h)
MP 11 Formació i orientació laboral 99h
    UF1 Incorporació al treball. (66h)
    UF2 Prevenció de riscos laborals (33h)
MP14 Formació en centres de treball

• 1r Curs (Grup B):


MP01 Context de la intervenció social 132h
    UF1 Marc de la intervenció social (42h)
    UF2 Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, drogodependència o altres addiccions. (30h)
    UF3 Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar (30h)
    UF4 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. (30 h)
MP02 Metodologia de la intervenció social 132H
    UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat (30h)
    UF2 Disseny de projectes d’intervenció social (66h)
    UF3 Difusió de projectes d’intervenció social(33h)
MP03 Promoció de l’autonomia personal 198h
    UF1 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social (48h)
    UF2 Intervenció en les activitats de la vida diària (33h)
    UF3 Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació. (33h)
    UF4 Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials (51h)
    UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives. (33h)
MP06. Atenció a unitats de convivència 165h
    UF1 Intervenció en famílies (47h)
    UF2 Projectes d’intervenció en unitats de convivència (58h)
    UF3 Gestió de la unitat de convivència (30h)
    UF4 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència(30h)
MP07 Suport a la intervenció educativa 99h
    UF1 Suport a la intervenció educativa (99h)
MP9 Habilitats socials 132h
    UF1 Habilitats de comunicación (66h)
    UF2. Dinamització de grups (66h)
MP10 Primers auxilis 66h
    UF1 Recursos i trasllat d’accidentat (22h)
    UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors (22h)
    UF3 Atenció sanitària d’urgència (22h)
MP14 Formació en centres de treball (200h)


• 2n curs (grup A i B)

MP4 Inserció sociolaboral 198h
    UF1 Context de la inserció laboral ( 51h)
    UF2 Entrenament en habilitats sociolaborals (104h)
    UF3 Treball en suport (45h)
MP05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació 132h
    UF1 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicación (132h)
MP08 Mediació comunitària 132h
    UF1 El servei de mediació (33h)
    UF2 Processos de mediació (99h)
MP11 Formació i orientació laboral 99h
    UF1 Incorporació al treball. (66h)
    UF2 Prevenció de riscos laborals (33h)
MP12 Empresa i iniciativa innovadora 66h
    UF1 Empresa i iniciativa emprenedora (66h)
MP13 Projecte d'integració social (66h)
    UF1 Projecte d'intervenció social (66h)
MP14 Formació en centres de treball (183h)