• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

CFGS Integració Social

Itineraris per a l'accés als CF de grau superior des dels CF de grau mitjà

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Títol: TÈCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. 449h són de formació en centres de treball (pràctiques a empreses). Els alumnes que cursin en dual faran 1338 hores al centre i 900 en Dual.

Oferta: 30 places en horari de matí i 30 places en horari de tarda

Competències Generals:  La competència general d'aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Capacitats clau: Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

 Ocupacions, sortides professionals i llocs de treball més rellevants: 

Aquest professional exercirà l'activitat en el sector dels serveis a les persones: assistencial, educatiu, de suport a la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d'igualtat d'oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i dels seus fills.

 • Tècnic de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador d'equipaments residencials de diferents tipus.
 • Educador de persones amb discapacitat.
 • Treballador familiar.
 • Educador d'educació familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Monitor de centres oberts.
 • Tècnic d'integració social.
 • Especialista de suport educatiu.
 • Educador d'educació especial.
 • Tècnic educador.
 • Tècnic especialista I (integrador social).
 • Tècnic especialista II (educatiu).
 • Monitor de persones amb discapacitat.
 • Tècnic de mobilitat bàsica.
 • Tècnic d'inserció ocupacional.
 • Mediador ocupacional i/o laboral.
 • Dinamitzador ocupacional i/o laboral.
 • Educador de base.
 • Mediador comunitari.
 • Mediador intercultural.
 • Mediador veïnal i comunitari.
 • Preparador laboral.
 • Tècnic en treball amb suport.
 • Tècnic d'acompanyament laboral.
 • Monitor de rehabilitació psicosocial.
 • Tècnic d'acollida de persones migrants.
 • Monitor de serveis a la comunitat.
 • Tècnic per a l'atenció personal de persones amb discapacitat.

 Mòduls Professionals, amb les seves Unitats Formatives i detall dels continguts:

 • 1r Curs:
  • MP 01 Context de la intervención social. 
   •     UF1: Marc de la intervención social 
   •     UF2: Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, drogodependència o altres addiccions. 
   •     UF3: Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar 
   •     UF4: Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura 
  • MP 02 Metodologia de la intervenció social.
   •     UF1: Diagnòstic i anàlisi de la realitat 
   •     UF2: Disseny de projectes d’intervenció social 
   •     UF3: Difusió de projectes d’intervenció social
  • MP 03 Promoció de l’autonomia personal. 
   •     UF1 :Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social 
   •     UF2 :Intervenció en les activitats de la vida diària 
   •     UF3 :Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació. 
  • MP 05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 
   •     UF1: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicación 
  • MP 07 Suport a la intervenció educativa. 
   •     UF1: Suport a la intervenció educativa 
  • MP08 Mediació comunitària 
   •     UF1 El servei de mediació 
   •     UF2 Processos de mediació 
  • MP 09 Habilitats socials. 
   •     UF1: Habilitats de comunicación 
   •     UF2: Dinamització de grups 
  • MP 10 Primers auxilis
   •     UF1 Recursos i trasllat d’accidentat 
   •     UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors 
   •     UF3 Atenció sanitària d’urgència 
  • MP 11 Formació i orientació laboral
   •     UF1 Incorporació al treball. 
   •     UF2 Prevenció de riscos laborals 
  • MP14 Formació en centres de treball
 • 2n curs:
  • MP 03 Promoció de l’autonomia personal.
   •      UF4 Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials
   •      UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives
  • MP4 Inserció sociolaboral 
   •     UF1 Context de la inserció laboral 
   •     UF2 Entrenament en habilitats sociolaborals 
   •     UF3 Treball en suport 
  • MP06. Atenció a unitats de convivència 
   •     UF1 Intervenció en famílies
   •     UF2 Projectes d’intervenció en unitats de convivència 
   •     UF3 Gestió de la unitat de convivència
   •     UF4 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència
  • MP12 Empresa i iniciativa innovadora 
   •     UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 
  • MP13 Projecte d'integració social 
   •     UF1 Projecte d'intervenció social 
  • MP14 Formació en centres de treball 

Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-0252-11_3  Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social.

UC_2-1448-11_3: Detectar, generar i utilitzar recursos socials i comunitaris per a la realització d’intervencions socioeducatives amb persones amb discapacitat.

MP01 Context de la intervenció social.

UC_2-1034-11_3: Gestionar la informació sobre els recursos sociolaborals i formatius i col·laborar en l’anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.

UC_2-1035-11_3: Realitzar les intervencions dirigides a l’entrenament per a l’adquisició i desenvolupament d’habilitats sociolaborals en les persones amb discapacitat.

UC_2-1036-11_3: Recolzar en el procés d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.

UC_2-1037-11_3: Efectuar el seguiment de la inserció sociolaboral amb l’empresa, l’usuari i el seu entorn personal.

MP04 Inserció sociolaboral

UC_2-1450-11_3: Organitzar, desenvolupar i avaluar processos d’inclusió de persones amb discapacitat en espais de lleure i temps lliure.

UC_2-1452-11_3: Actuar, orientar i recolzar les famílies de persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior.

MP06 Atenció a les unitats de convivència

UC_2-1038-11_3: Identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la intervenció.

UC_2-1039-11_3:  Prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col·lectius socials.

UC_2-1040-11_3:  Organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes.

UC_2-1041-11_3: Realitzar la valoració, el seguiment i la difusió de la mediació com una via de gestió de conflictes.

MP08 Mediació comunitària

UC_2-1427-11_3: Executar, en col·laboració amb el tutor/a i/o amb l’equip interdisciplinari del centre educatiu, els programes educatius de l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) a la seva aula de referència.

UC_2-1428-11_3:  Implementar els programes d’autonomia i higiene personal a la neteja de l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE), participant amb l’equip interdisciplinari del centre educatiu.

MP07 Suport a la intervenció educativa

UC_2-0253-11_3 Desenvolupar les intervencions dirigides a l’entrenament i a l’adquisició d’habilitats d’autonomia personal i social.

UC_2-1449-11_3: Organitzar i realitzar l’acompanyament de persones amb discapacitat en la realització d’activitats programades.

UC_2-1451-11_3: Organitzar i desenvolupar l’entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior.

MP03 Promoció de l’autonomia personal

UC_2-0254-11_3: Establir, adaptar i aplicar sistemes alternatius de comunicació.

MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

UC_2-1022-11_3:  Dinamitzar la planificació, desenvolupament i avaluació d’intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre els diferents agents que configuren una comunitat o una zona territorial.

UC_2-1024-11_3: Establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries

UC_2-1026-11_3: Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d’intervenció social.

MP02 Metodologia de la intervenció social.

 

Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament