• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

jornadaIS5

 

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Títol: TÈCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. 383h són de formació en centres de treball (pràctiques a empreses). Els alumnes que cursin en dual faran 1338 hores al centre i 900 en Dual.


Competències Generals:  La competència general d'aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Capacitats clau: Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

Ocupacions, sortides professionals i llocs de treball més rellevants: 

Aquest professional exercirà l'activitat en el sector dels serveis a les persones: assistencial, educatiu, de suport a la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d'igualtat d'oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i dels seus fills.

 • Tècnic de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador d'equipaments residencials de diferents tipus.
 • Educador de persones amb discapacitat.
 • Treballador familiar.
 • Educador d'educació familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Monitor de centres oberts.
 • Tècnic d'integració social.
 • Especialista de suport educatiu.
 • Educador d'educació especial.
 • Tècnic educador.
 • Tècnic especialista I (integrador social).
 • Tècnic especialista II (educatiu).
 • Monitor de persones amb discapacitat.
 • Tècnic de mobilitat bàsica.
 • Tècnic d'inserció ocupacional.
 • Mediador ocupacional i/o laboral.
 • Dinamitzador ocupacional i/o laboral.
 • Educador de base.
 • Mediador comunitari.
 • Mediador intercultural.
 • Mediador veïnal i comunitari.
 • Preparador laboral.
 • Tècnic en treball amb suport.
 • Tècnic d'acompanyament laboral.
 • Monitor de rehabilitació psicosocial.
 • Tècnic d'acollida de persones migrants.
 • Monitor de serveis a la comunitat.
 • Tècnic per a l'atenció personal de persones amb discapacitat.

 

Mòduls Professionals, amb les seves Unitats Formatives i detall dels continguts:


• 1r Curs (Grup A Dual):

MP 01 _Context de la intervención social. 
    UF1: Marc de la intervención social 
    UF2: Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, drogodependència o altres addiccions. 
    UF3: Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar 
    UF4: Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura 
MP 02 Metodologia de la intervenció social.
    UF1: Diagnòstic i anàlisi de la realitat 
    UF2: Disseny de projectes d’intervenció social 
    UF3: Difusió de projectes d’intervenció social
MP 03 Promoció de l’autonomia personal. 
    UF1 :Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social 
    UF2 :Intervenció en les activitats de la vida diària 
    UF3 :Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació. 
MP 04 Inserció sociolaboral 
    UF1: Context de la inserció laboral 
MP 05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 
    UF1: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicación 
MP 07 Suport a la intervenció educativa. 
    UF1: Suport a la intervenció educativa 
MP 09 Habilitats socials. 
    UF1: Habilitats de comunicación 
    UF2: Dinamització de grups 
MP 10 Primers auxilis
    UF1 Recursos i trasllat d’accidentat 
    UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors 
    UF3 Atenció sanitària d’urgència 
MP 11 Formació i orientació laboral
    UF1 Incorporació al treball. 
    UF2 Prevenció de riscos laborals 
MP14 Formació en centres de treball

• 1r Curs (Grup B):


MP01 Context de la intervenció social 
    UF1 Marc de la intervenció social 
    UF2 Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, drogodependència o altres addiccions. 
    UF3 Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar 
    UF4 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. 
MP02 Metodologia de la intervenció social 
    UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat 
    UF2 Disseny de projectes d’intervenció social 
    UF3 Difusió de projectes d’intervenció social
MP03 Promoció de l’autonomia personal 
    UF1 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social 
    UF2 Intervenció en les activitats de la vida diària 
    UF3 Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació. 
    UF4 Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials 
    UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives. 
MP06. Atenció a unitats de convivència 
    UF1 Intervenció en famílies 
    UF2 Projectes d’intervenció en unitats de convivència 
    UF3 Gestió de la unitat de convivència 
    UF4 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència
MP07 Suport a la intervenció educativa 
    UF1 Suport a la intervenció educativa 
MP9 Habilitats socials
    UF1 Habilitats de comunicación 
    UF2. Dinamització de grups 
MP10 Primers auxilis 
    UF1 Recursos i trasllat d’accidentat 
    UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors 
    UF3 Atenció sanitària d’urgència 
MP14 Formació en centres de treball 


• 2n curs (grup A i B)

MP4 Inserció sociolaboral 
    UF1 Context de la inserció laboral 
    UF2 Entrenament en habilitats sociolaborals 
    UF3 Treball en suport 
MP05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació 
    UF1 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicación 
MP08 Mediació comunitària 
    UF1 El servei de mediació 
    UF2 Processos de mediació 
MP11 Formació i orientació laboral 
    UF1 Incorporació al treball. 
    UF2 Prevenció de riscos laborals 
MP12 Empresa i iniciativa innovadora 
    UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 
MP13 Projecte d'integració social 
    UF1 Projecte d'intervenció social 
MP14 Formació en centres de treball