• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

CFGM Atenció a Persones en situació de dependència

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Títol: TÈCNIC/A EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Durada: 2000h distribuïdes en 2 cursos acadèmics. 449h són de pràctiques a l’empresa

Oferta: 30 places en horari de matí i 30 places en horari de tarda

Competències Generals:  Atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Capacitats clau: Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes

Ocupacions, sortides professionals i llocs de treball més rellevants: 

 • Cuidador de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.
 • Cuidador en centres d'atenció psiquiàtrica.
 • Assistent per a l'atenció personal de persones amb discapacitat.
 • Gerocultor.
 • Personal governant i sots governant de persones en situació de dependència en institucions.
 • Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat.
 • Auxiliar d'ajuda a domicili.
 • Assistent d'atenció domiciliària.
 • Treballador familiar.
 • Auxiliar d'educació especial.
 • Vetllador-monitor de suport.
 • Auxiliar de tutela.
 • Assistent personal.
 • Teleoperador de teleassistència.

Mòduls Professionals, amb les seves Unitats Formatives i detall dels continguts:

 • 1r Curs:
  • MP02: Atenció sanitària
   •      UF1: Mobilització de persones en situació de dependència
   •      UF2: Activitats d’assistència sanitària
   •      UF3: Suport en la ingestió
   •      UF4: Aplicació de tractaments per a persones en situació de dependència
  • MP03: Atenció higiènica
   •      UF1: Higiene personal
   •      UF2: Higiene de l’entorn
  • MP04: Atenció i recolzament psicosocial
   •      UF1: Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social
   •      UF2: Suport en l’estimulació cognitiva de les persones
   •      UF3: Suport en l’animació grupal
   •      UF4: Suport en el desenvolupament de les relacions socials
  • MP05: Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
   •      UF1: Autonomia personal
   •      UF2: Persones grans
   •      UF3: Persones amb malaltia mental
   •      UF4: persones amb discapacitat intel·lectual
   •      UF5: Persones amb discapacitat física
  • MP06: Teleassistència
   •      UF1: Teleassistència
  • MP09: Destreses socials
   •      UF1: Habilitats socials del professional
   •      UF2: Treball en equip
  • MP11: Formació i orientació laboral
   •      UF1 Incorporació al treball
   •      UF2: Prevenció de riscos laborals
  • MP13: Anglès tècnic
   •      UF1: Anglès tècnic
 • 2n curs :
  • MP01: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
   •      UF1: Context de la intervenció sociosanitària
   •      UF2: Organització de la intervenció sociosanitària
  • MP07: Suport domiciliari
   •      UF1 Organització del treball domiciliari
   •      UF2: Gestió i administració de la llar
   •      UF3: Gestió i preparació de l’alimentació
   •      UF4: Manteniment i neteja de la llar
  • MP08: Suport en la comunicació
   •      UF1: Suport en la comunicació
  • MP10: Primers auxilis 
   •      UF1: Recursos i trasllat de l’accidentat
   •      UF2: Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors
   •      UF3: Atenció sanitària d’urgència
  • MP12: EIE
   •      UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
  • MP14: Síntesi
   •      UF1: Síntesi
  • MP15: FCT
   •      UF1: FCT(Aquest mòdul es realitza entre primer i segon curs).

Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-1016-11_2: preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i el seu entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari.

MP01 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència

UC_2-1017-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

UC_2-1018-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

UC_2-0249-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària               Atenció higiènica Atenció sanitària

MP02 Atenció higiènica

MP03 Atenció sanitària

UC_2-1019-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional

UC_2-0250-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària

MP04 Atenció i suport psicosocial

MP08 Suport a la comunicació

UC_2-0251-11_2: desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència

MP07 Suport domiciliari

UC_2-1423-11_2: atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència

UC_2-1424-11_2: emetre i gestionar les trucades sortints del servei de teleassistència

UC_2-1425-11_2: manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència

MP06 Teleassistència

 

Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament