• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

apsd

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Títol: TÈCNIC/A EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Durada: 2000h distribuïdes en 2 cursos acadèmics. 383h són de pràctiques a l’empresa


Competències Generals:  Atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Capacitats clau: Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes

Ocupacions, sortides professionals i llocs de treball més rellevants: 

 1. Cuidador de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.
 2. Cuidador en centres d'atenció psiquiàtrica.
 3. Assistent per a l'atenció personal de persones amb discapacitat.
 4. Gerocultor.
 5. Personal governant i sotsgovernant de persones en situació de dependència en institucions.
 6. Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat.
 7. Auxiliar d'ajuda a domicili.
 8. Assistent d'atenció domiciliària.
 9. Treballador familiar.
 10. Auxiliar d'educació especial.
 11. Vetllador-monitor de suport.
 12. Auxiliar de tutela.
 13. Assistent personal.
 14. Teleoperador de teleassistència.

 

Mòduls Professionals, amb les seves Unitats Formatives i detall dels continguts:

* Grup A
• 1r Curs (Dual):

MP01: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència(132h)
     UF1: Context de la intervenció sociosanitària(44h)
MP02: Atenció sanitària(198h)
     UF1:Mobilització de persones en situació de dependència(63h)
     UF2: Activitats d’assistència sanitària(75h)
     UF3: Suport en la ingestió(30h)
MP03: Atenció higiènica(66h)
     UF1: Higiene personal(33h)
     UF2: Higiene de l’entorn(33h)
MP04: Atenció i recolzament psicosocial(231h)
     UF1: Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social(66h)
MP05: Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència(165h)
     UF1: Autonomia personal(28h)
     UF2: Persones grans(44h)
     UF3: Persones amb malaltia mental(26h)
     UF4: persones amb discapacitat intel·lectual(26h)
     UF5: Persones amb discapacitat física(41h)
MP07: Suport domiciliari(198h)
     UF2: Gestió i administració de la llar(40h)
     UF3: Gestió i preparació de l’alimentació(80h)
     UF4: Manteniment i neteja de la llar(35h)
MP09: Destreses socials(99h)
     UF1: Habilitats socials del professional(50h)
MP10: Primers auxilis (66h)
     UF1: Recursos i trasllat de l’accidentat(22h)
     UF2: Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors(22h)
     UF3: Atenció sanitària d’urgència(22h)
MP11: Formació i orientació laboral(99h)
     UF2: Prevenció de riscos laborals(33h)
MP13: Anglès tècnic(99h)
     UF1: Anglès tècnic(99h)

• 2n curs (Dual) :

MP01: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència(132h)
     UF2 Organització de la intervenció sociosanitària(88h)
MP02: Atenció sanitària(198h)
     UF1:Mobilització de persones en situació de dependència(63h)
     UF3: Suport en la ingestió(30h)
     UF4: Aplicació de tractaments per a persones en situació de dependència(30h)
MP03: Atenció higiènica(66h)
     UF1: Higiene personal(33h)
MP04: Atenció i recolzament psicosocial(231h)
     UF2: Suport en l’estimulació cognitiva de les persones(66h)
     UF3: Suport en l’animació grupal(33h)
     UF4: Suport en el desenvolupament de les relacions socials(66h)
MP08: Suport en la comunicació(66h)
     UF1: Suport en la comunicació(66h)
MP09: Destreses socials(99h)
     UF2: Treball en equip(49h)
MP12: EIE(66h)
     UF1: Empresa i iniciativa emprenedora(66h)
MP14: Síntesi(66h)
     UF1: Síntesi(66h)
MP15: FCT(383h)
     UF1: FCT(383h)(Aquest mòdul es realitza entre primer i segon curs).

* Grup B
• 1r Curs (Tarda):


MP01: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència(132h)
     UF1: Context de la intervenció sociosanitària(44h)
MP02: Atenció sanitària(198h)
     UF1:Mobilització de persones en situació de dependència(63h)
     UF2: Activitats d’assistència sanitària(75h)
     UF3: Suport en la ingestió(30h)
MP03: Atenció higiènica(66h)
     UF1: Higiene personal(33h)
     UF2: Higiene de l’entorn(33h)
MP04: Atenció i recolzament psicosocial(231h)
     UF1: Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social(66h)
MP05: Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència(165h)
     UF1: Autonomia personal(28h)
     UF2: Persones grans(44h)
     UF3: Persones amb malaltia mental(26h)
     UF4: persones amb discapacitat intel·lectual(26h)
     UF5: Persones amb discapacitat física(41h)
MP07: Suport domiciliari(198h)
     UF2: Gestió i administració de la llar(40h)
     UF3: Gestió i preparació de l’alimentació(80h)
     UF4: Manteniment i neteja de la llar(35h)
MP09: Destreses socials(99h)
     UF1: Habilitats socials del professional(50h)
MP10: Primers auxilis (66h)
     UF1: Recursos i trasllat de l’accidentat(22h)
     UF2: Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors(22h)
     UF3: Atenció sanitària d’urgència(22h)
MP11: Formació i orientació laboral(99h)
     UF2: Prevenció de riscos laborals(33h)
MP13: Anglès tècnic(99h)
     UF1: Anglès tècnic(99h)

• 2n curs (Tarda) :


MP06: Teleassistència(66h)
     UF1: Teleassistència(66h)
MP07: Suport domiciliari(198h)
     UF1: Organització del treball domiciliari(43h)
     UF2: Gestió i administració de la llar(40h)
     UF3: Gestió i preparació de l’alimentació(80h)
     UF4: Manteniment i neteja de la llar(35h)
MP08: Suport en la comunicació(66h)
     UF1: Suport en la comunicació(66h)
MP11: Formació i orientació laboral(99h)
     UF1:Incorporació al treball(66h)
     UF2: Prevenció de riscos laborals(33h)
MP12: EIE(66h)
     UF1: Empresa i iniciativa emprenedora(66h)
MP13: Anglès tècnic(99h)
     UF1: Anglès tècnic(99h)
MP14: Síntesi(66h)
     UF1: Síntesi(66h)
MP15: FCT(383h)
     UF1: FCT(383h)(Aquest mòdul es realitza entre primer i segon curs).