• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

apsd

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Títol: TÈCNIC/A EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Durada: 2000h distribuïdes en 2 cursos acadèmics. 383h són de pràctiques a l’empresa


Competències Generals:  Atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Capacitats clau: Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes

Ocupacions, sortides professionals i llocs de treball més rellevants: 

 1. Cuidador de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.
 2. Cuidador en centres d'atenció psiquiàtrica.
 3. Assistent per a l'atenció personal de persones amb discapacitat.
 4. Gerocultor.
 5. Personal governant i sotsgovernant de persones en situació de dependència en institucions.
 6. Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat.
 7. Auxiliar d'ajuda a domicili.
 8. Assistent d'atenció domiciliària.
 9. Treballador familiar.
 10. Auxiliar d'educació especial.
 11. Vetllador-monitor de suport.
 12. Auxiliar de tutela.
 13. Assistent personal.
 14. Teleoperador de teleassistència.

 

Mòduls Professionals, amb les seves Unitats Formatives i detall dels continguts:

* Grup A
• 1r Curs (Dual):

MP01: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
     UF1: Context de la intervenció sociosanitària
MP02: Atenció sanitària
     UF1:Mobilització de persones en situació de dependència
     UF2: Activitats d’assistència sanitària
     UF3: Suport en la ingestió
MP03: Atenció higiènica
     UF1: Higiene personal
     UF2: Higiene de l’entorn
MP04: Atenció i recolzament psicosocial
     UF1: Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social
MP05: Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
     UF1: Autonomia personal
     UF2: Persones grans
     UF3: Persones amb malaltia mental
     UF4: persones amb discapacitat intel·lectual
     UF5: Persones amb discapacitat física
MP07: Suport domiciliari
     UF2: Gestió i administració de la llar
     UF3: Gestió i preparació de l’alimentació
     UF4: Manteniment i neteja de la llar
MP09: Destreses socials
     UF1: Habilitats socials del professional
MP10: Primers auxilis 
     UF1: Recursos i trasllat de l’accidentat
     UF2: Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors
     UF3: Atenció sanitària d’urgència
MP11: Formació i orientació laboral
     UF2: Prevenció de riscos laborals
MP13: Anglès tècnic
     UF1: Anglès tècnic

• 2n curs (Dual) :

MP01: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
     UF2 Organització de la intervenció sociosanitària
MP02: Atenció sanitària
     UF1:Mobilització de persones en situació de dependència
     UF3: Suport en la ingestió
     UF4: Aplicació de tractaments per a persones en situació de dependència
MP03: Atenció higiènica
     UF1: Higiene personal
MP04: Atenció i recolzament psicosocial
     UF2: Suport en l’estimulació cognitiva de les persones
     UF3: Suport en l’animació grupal
     UF4: Suport en el desenvolupament de les relacions socials
MP08: Suport en la comunicació
     UF1: Suport en la comunicació
MP09: Destreses socials
     UF2: Treball en equip
MP12: EIE
     UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
MP14: Síntesi
     UF1: Síntesi
MP15: FCT
     UF1: FCT(Aquest mòdul es realitza entre primer i segon curs).

* Grup B
• 1r Curs (Tarda):


MP01: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
     UF1: Context de la intervenció sociosanitària
MP02: Atenció sanitària
     UF1:Mobilització de persones en situació de dependència
     UF2: Activitats d’assistència sanitària
     UF3: Suport en la ingestió
MP03: Atenció higiènica
     UF1: Higiene personal
     UF2: Higiene de l’entorn
MP04: Atenció i recolzament psicosocial
     UF1: Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social
MP05: Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
     UF1: Autonomia personal
     UF2: Persones grans
     UF3: Persones amb malaltia mental
     UF4: persones amb discapacitat intel·lectual
     UF5: Persones amb discapacitat física
MP07: Suport domiciliari
     UF2: Gestió i administració de la llar
     UF3: Gestió i preparació de l’alimentació
     UF4: Manteniment i neteja de la llar
MP09: Destreses socials
     UF1: Habilitats socials del professional
MP10: Primers auxilis 
     UF1: Recursos i trasllat de l’accidentat
     UF2: Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors
     UF3: Atenció sanitària d’urgència
MP11: Formació i orientació laboral
     UF2: Prevenció de riscos laborals
MP13: Anglès tècnic
     UF1: Anglès tècnic

• 2n curs (Tarda) :


MP06: Teleassistència
     UF1: Teleassistència
MP07: Suport domiciliari
     UF1: Organització del treball domiciliari
     UF2: Gestió i administració de la llar
     UF3: Gestió i preparació de l’alimentació
     UF4: Manteniment i neteja de la llar
MP08: Suport en la comunicació
     UF1: Suport en la comunicació
MP11: Formació i orientació laboral
     UF1:Incorporació al treball
     UF2: Prevenció de riscos laborals
MP12: EIE
     UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
MP13: Anglès tècnic
     UF1: Anglès tècnic
MP14: Síntesi
     UF1: Síntesi
MP15: FCT
     UF1: FCT(Aquest mòdul es realitza entre primer i segon curs).