• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

einf

 

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Títol: TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. 383h són de formació en centres de treball (pràctiques a empreses). A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT en el primer curs, no es recomana començar abans del tercer trimestre. 
D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.


Competències Generals:  La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Capacitats clau: Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

Ocupacions, sortides professionals i llocs de treball més rellevants: 

Aquest professional exercirà̀ l’activitat en el sector de l’educació́ formal i no formal i en el sector dels serveis socials d’atenció́ a la infància.

  • Educadors infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o d’una mestra com a educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
  • Tècnics especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de suport als mestres de primer curs del segon cicle de l’educació infantil.
  • Educadors en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
  • Educadors en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector.
  • Animadors d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

 

Mòduls Professionals, amb les seves Unitats Formatives i detall dels continguts:


• 1r Curs (Grup A Dual):


MP 01_ Intervenció amb famílies i atenció a infants en risc social. 
    UF1: Intervenció socioeducativa en infants 
    UF2: Intervenció socioeducativa en famílies 
MP02_ Didàctica de l’educació infantil 
    UF3: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal 
    UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal 
MP04_ El joc infantil i la seva metodologia 
    UF1: El joc i les joguines 
    UF2: Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu 
MP06_ Desenvolupament cognitiu i motriu 
    UF1: Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu 
    UF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu 
    UF5: Pràctica psicomotriu 
MP07_ Desenvolupament socioafectiu 
    UF1: Intervenció en el desenvolupament afectivo-sexual 
    UF2: Intervenció en el desenvolupament social. 
MP08_ Habilitats socials 
    UF1: Habilitats de comunicació
    UF2: Dinamització de grups 
MP09 _ Primers auxilis 
    UF1: Recursos i trasllat d’accidentats 
    UF2: Suport Vital Bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 
    UF3: Atenció sanitària d’urgència 
MP10_Formació i Orientació Laboral 
    UF1: Incorporació al treball 
    UF2: Prevenció de riscos laborals 
MP13_FCT 


• 1r Curs (Grup B):


MP02_ Didàctica de l’educació infantil 
    UF3: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal 
    UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal 
MP03_ Autonomia Personal i Salut Infantil 
    UF1: Atenció i cura de l’alimentació dels infants 
    UF2: Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants 
    UF3: Atenció i cura de la higiene dels infants 
    UF4: Programació i avaluació d’hàbits d’autonomia personal 
    UF5: Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat. 
MP05 _ Expressió i Comunicació 
    UF1: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió verbal 
    UF2: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió rítmico-musical 
    UF3: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògico-matemàtica 
    UF4: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual 
    UF5: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a travès de les TAC 
    UF6: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica 
MP06_ Desenvolupament cognitiu i motriu 
    UF1: Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu 
    UF2: Intervenció en el desenvolupament motriu 
    UF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu 
    UF4: Intervenció primerenca 
    UF5: Pràctica psicomotriu 
MP07_ Desenvolupament socioafectiu 
    UF1: Intervenció en el desenvolupament afectivo-sexual 
    UF2: Intervenció en el desenvolupament social. 
MP08_ Habilitats socials 
    UF1: Habilitats de comunicació 
    UF2: Dinamització de grups 
MP13_FCT 

• 2n curs (grup A i B)

MP01_ Intervenció amb famílies i atenció a infants en risc social 
    UF1: Intervenció socioeducativa amb infants en risc social 
    UF2: Intervenció socioeducativa amb famílies 
MP02_ Didàctica de l’educació infantil 
    UF1: Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys. 
    UF2: Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil. 
MP04_ El joc infantil i la seva metodologia 
    UF1: El joc i les joguines 
    UF2: Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu
    UF3: Implementació d’activitats d’oci i lleure 
MP09 _ Primers auxilis 
    UF1: Recursos i trasllat d’accidentats 
    UF2: Suport Vital Bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 
    UF3: Atenció sanitària d’urgència 
MP10_Formació i Orientació Laboral
    UF1: Incorporació al treball 
    UF2: Prevenció de riscos laborals 
MP11_Empresa i Iniciativa Emprenedora 
    UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 
MP12_Projecte d’Atenció a la Infantesa 
MP13_Formació en Centres de Treball (FCT)