• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

CFGS Educació Infantil

Itineraris per a l'accés als CF de grau superior des dels CF de grau mitjà

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Títol: TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. 449h són de formació en centres de treball (pràctiques a empreses). A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT en el primer curs, no es recomana començar abans del tercer trimestre. 

D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.

Oferta: 60 places en horari de matí (2 grups) i 30 places en horari de tarda

Competències Generals:  La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Capacitats clau: Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

Ocupacions, sortides professionals i llocs de treball més rellevants: 

Aquest professional exercirà̀ l’activitat en el sector de l’educació́ formal i no formal i en el sector dels serveis socials d’atenció́ a la infància.

 • Educadors infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o d’una mestra com a educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
 • Tècnics especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de suport als mestres de primer curs del segon cicle de l’educació infantil.
 • Educadors en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
 • Educadors en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector.
 • Animadors d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

Mòduls Professionals, amb les seves Unitats Formatives i detall dels continguts:

 • 1r Curs:
  • MP02_ Didàctica de l’educació infantil 
   •     UF1: Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys. 
   •     UF2: Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil. 
   •     UF3: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal 
   •     UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal 
  • MP03_Autonomia Personal i Salut
   •     UF1 Atenció i cura de l’alimentació dels infants.
   •     UF2  Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants
   •     UF3: Atenció i cura de la higiene dels infants
   •     UF4 Programació dels hàbits d’autonomia personal
   •     UF5 Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat
  • MP05_Expressió i comunicació
   •     UF1 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió verbal 
   •     UF2 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió rítmico-musical 
   •     UF3 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògic- matemàtic 
   •     UF4 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual 
   •     UF5 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a través de les TAC 
   •     UF6 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica
  • MP06_ Desenvolupament cognitiu i motriu 
   •     UF1: Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu 
   •     UF2 Intervenció en el desenvolupament motriu
   •     UF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu 
   •     UF4 Intervenció primerenca
   •     UF5: Pràctica psicomotriu 
  • MP07_ Desenvolupament socioafectiu 
   •     UF1: Intervenció en el desenvolupament afectivo-sexual 
   •     UF2: Intervenció en el desenvolupament social. 
  • MP08_ Habilitats socials 
   •     UF1: Habilitats de comunicació
   •     UF2: Dinamització de grups 
  • MP10_Formació i Orientació Laboral 
   •     UF1: Incorporació al treball 
   •     UF2: Prevenció de riscos laborals 
  • MP13_FCT 
 • 2n curs:
  • MP01_ Intervenció amb famílies i atenció a infants en risc social 
   •     UF1: Intervenció socioeducativa amb infants en risc social 
   •     UF2: Intervenció socioeducativa amb famílies 
  • MP04_ El joc infantil i la seva metodologia 
   •     UF1: El joc i les joguines 
   •     UF2: Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu
   •     UF3: Implementació d’activitats d’oci i lleure 
  • MP09 _ Primers auxilis 
   •     UF1: Recursos i trasllat d’accidentats 
   •     UF2: Suport Vital Bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 
   •     UF3: Atenció sanitària d’urgència 
  • MP11_Empresa i Iniciativa Emprenedora 
   •     UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 
  • MP12_Projecte d’Atenció a la Infantesa 
  • MP13_Formació en Centres de Treball (FCT) 

Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-1027-11_3: establir i mantenir relacions fluïdes amb la comunitat educativa i coordinar-se amb les famílies, l’equip educatiu i amb altres professionals

MP08 Habilitats socials

UC_1-1028-11_3: programar, organitzar, realitzar i avaluar projectes i activitats adreçades a infants de 0 a 6 anys en el marc de la intervenció educativa del centre i del grup d’infants

MP02 Didàctica de l’educació infantil

UC_2-1029-11_3: desenvolupar programes d’adquisició i entrenament en hàbits d’autonomia i salut, i programes d’intervenció en situacions de risc

MP03 Autonomia personal i salut infantil

UC_2-1030-11_3: promoure i implementar situacions de joc com a eix de l’activitat i del desenvolupament bàsic de l’infant

MP04 El joc infantil i la seva metodologia

UC_2-1031-11_3: desenvolupar els recursos expressius i comunicatius dels infants com a mitjà de creixement personal i social

MP05 Expressió i comunicació

UC_2-1032-11_3: desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l’entorn a través del contacte amb els objectes, i les relacions del nen i la nena amb els seus iguals i amb les persones 

adultes

MP07 Desenvolupament socioafectiu

MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

UC_2-1033-11_3: definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de 0 a 6 anys

MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu

 

Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament