• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

einf

 

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Títol: TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. 383h són de formació en centres de treball (pràctiques a empreses). A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT en el primer curs, no es recomana començar abans del tercer trimestre. 
D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.


Competències Generals:  La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Capacitats clau: Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

Ocupacions, sortides professionals i llocs de treball més rellevants: 

Aquest professional exercirà̀ l’activitat en el sector de l’educació́ formal i no formal i en el sector dels serveis socials d’atenció́ a la infància.

  • Educadors infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o d’una mestra com a educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
  • Tècnics especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de suport als mestres de primer curs del segon cicle de l’educació infantil.
  • Educadors en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
  • Educadors en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector.
  • Animadors d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

 

Mòduls Professionals, amb les seves Unitats Formatives i detall dels continguts:


• 1r Curs (Grup A Dual):


MP 01_ Intervenció amb famílies i atenció a infants en risc social. 132 h
    UF1: Intervenció socioeducativa en infants (66 h)
    UF2: Intervenció socioeducativa en famílies (66 h)
MP02_ Didàctica de l’educació infantil (132 h)
    UF3: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal (90 h)
    UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal (42 h)
MP04_ El joc infantil i la seva metodologia (128 h)
    UF1: El joc i les joguines (58h)
    UF2: Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu (70h)
MP06_ Desenvolupament cognitiu i motriu (108 h)
    UF1: Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu (20 h)
    UF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu (30 h)
    UF5: Pràctica psicomotriu (58 h)
MP07_ Desenvolupament socioafectiu (99 h)
    UF1: Intervenció en el desenvolupament afectivo-sexual (49 h)
    UF2: Intervenció en el desenvolupament social. (50 h)
MP08_ Habilitats socials (132 h)
    UF1: Habilitats de comunicació (66 h)
    UF2: Dinamització de grups (66 h)
MP09 _ Primers auxilis (66h)
    UF1: Recursos i trasllat d’accidentats (22h)
    UF2: Suport Vital Bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors (22h)
    UF3: Atenció sanitària d’urgència (22h)
MP10_Formació i Orientació Laboral (99 h)
    UF1: Incorporació al treball (66 h)
    UF2: Prevenció de riscos laborals (33 h)
MP13_FCT (200 h)


• 1r Curs (Grup B):


MP02_ Didàctica de l’educació infantil (132 h)
    UF3: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal (90 h)
    UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal (42 h)
MP03_ Autonomia Personal i Salut Infantil (120h + 12 HLLD)
    UF1: Atenció i cura de l’alimentació dels infants ( 36h)
    UF2: Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants ( 16h)
    UF3: Atenció i cura de la higiene dels infants ( 20h)
    UF4: Programació i avaluació d’hàbits d’autonomia personal ( 40h)
    UF5: Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat. ( 20h)
MP05 _ Expressió i Comunicació (198 h)
    UF1: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió verbal (40h)
    UF2: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió rítmico-musical (38h)
    UF3: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògico-matemàtica (25h)
    UF4: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual (35h)
    UF5: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a travès de les TAC (20h)
    UF6: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica (40h)
MP06_ Desenvolupament cognitiu i motriu (165 h)
    UF1: Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu (20h)
    UF2: Intervenció en el desenvolupament motriu (37 h)
    UF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu (30 h)
    UF4: Intervenció primerenca (20 h)
    UF5: Pràctica psicomotriu (58 h)
MP07_ Desenvolupament socioafectiu (99 h)
    UF1: Intervenció en el desenvolupament afectivo-sexual (49 h)
    UF2: Intervenció en el desenvolupament social. (50 h)
MP08_ Habilitats socials (132 h)
    UF1: Habilitats de comunicació (66 h)
    UF2: Dinamització de grups (66 h)
MP13_FCT (200 h)

• 2n curs (grup A i B)

MP01_ Intervenció amb famílies i atenció a infants en risc social (132h)
    UF1: Intervenció socioeducativa amb infants en risc social (66h)
    UF2: Intervenció socioeducativa amb famílies (66h)
MP02_ Didàctica de l’educació infantil (99 h)
    UF1: Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys. (66 h)
    UF2: Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil. (33 h)
MP04_ El joc infantil i la seva metodologia (198 h)
    UF1: El joc i les joguines (58h)
    UF2: Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu (70h)
    UF3: Implementació d’activitats d’oci i lleure (70h)
MP09 _ Primers auxilis (66h)
    UF1: Recursos i trasllat d’accidentats (22h)
    UF2: Suport Vital Bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors (22h)
    UF3: Atenció sanitària d’urgència (22h)
MP10_Formació i Orientació Laboral (99 h)
    UF1: Incorporació al treball (66 h)
    UF2: Prevenció de riscos laborals (33 h)
MP11_Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 h)
    UF1: Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
MP12_Projecte d’Atenció a la Infantesa (99h)
MP13_Formació en Centres de Treball (FCT) (183 h)