• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

ascit

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Títol: TÈCNIC/A SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. 350h són de formació en centres de treball (pràctiques a empreses). 


Competències Generals:  La competència general d'aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i dels grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.

Capacitats clau: Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

Ocupacions, sortides professionals i llocs de treball més rellevants: 

 • Coordinador de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Director de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Coordinador de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa.
 • Director de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa.
 • Monitor d'activitats d'educació en el lleure.
 • Animador sociocultural.
 • Dinamitzador comunitari.
 • Assessor per al sector associatiu.
 • Tècnic comunitari.
 • Gestor d'associacions.
 • Tècnic de serveis culturals.
 • Animador cultural.
 • Informador juvenil.
 • Animador d'hotel.
 • Animador de vetllades i espectacles.
 • Animador d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics.
 • Cap de departament en animació turística.

 

Mòduls Professionals, amb les seves Unitats Formatives i detall dels continguts:


• 1r Curs:

MP01: Context de l’animació sociocultural (132h)
    UF 1: caracterització de l'animació sociocultural. 66 hores
    UF 2: col·lectius d’intervenció. 66 hores
MP02: Metodologia de la intervenció social (132h)
    UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat. 33 hores
    UF 2: disseny de projectes d'intervenció social. 66 hores
    UF 3: difusió de projectes d'intervenció social. 33 hores
MP04: Activitats d’oci i temps de lleure (198h)
    UF 1: recursos lúdics en projectes d'oci i temps lliure. 66 hores
    UF 2: recursos expressius per a l'animació d'oci i temps lliure. 66 hores
    UF 3: implementació d'activitats de lleure i temps lliure en el medi natural. 66 hores
MP05: dinamització grupal (132h)
    UF 1: el grup i la seva dinamització. 99 hores
    UF 2: l'equip de treball. 33 hores
MP06: Animació i gestió cultural (198h)
    UF 1: animació cultural. 66 hores
    UF 2: gestió cultural. 33 hores
    UF 3: fons de productes culturals. 99 hores
MP10: Primers auxilis (66h)
    UF 1: recursos i trasllat d'accidentats. 22 hores
    UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors. 22 hores
    UF 3: atenció sanitària d'urgència. 22 hores
MP12: Formació i orientació laboral (FOL) (99h)
    UF 1: incorporació al treball. 66 hores
    UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores
MP 15: FCT (a partir de la setmana 33)   

• 2n curs:

MP03: Animació turística (132h)
    UF 1: organització del departament d'animació turística. 43 hores
    UF 2: projectes d'animació turística. 40 hores
    UF 3: vetllades i espectacles en l'àmbit de l'animació turística. 49 hores
MP07: Desenvolupament comunitari (132h)
    UF 1: diagnòstic del procés comunitari. 44 hores
    UF 2: foment i suport de l'associacionisme i participació ciutadana. 55 hores
    UF 3: mediació en conflictes comunitaris. 33 hores
MP08: Informació juvenil (99h)
    UF 1: informació juvenil. 99 hores
MP09: Intervenció socioeducativa amb joves (99h)
    UF 1: intervenció socioeducativa amb joves. 99 hores
MP11: Anglès Tècnic (99h)
    UF 1: anglès tècnic. 99 hores
MP13: Empresa i iniciativa emprenedora (66h)
    UF 1 Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
MP14: Projecte d'animació sociocultural i turística (66h)
    UF 1: projecte d'animació sociocultural i turística. 66 hores
MP15 Formació en centres de treball FCT (a partir de la setmana 27) (350h en total)