• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

CFGS Animació Sociocultural I Turística

Itineraris per a l'accés als CF de grau superior des dels CF de grau mitjà

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Títol: TÈCNIC/A SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. 416h són de formació en centres de treball (pràctiques a empreses). 

Oferta: 30 places en horari de matí  

Competències Generals:  La competència general d'aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i dels grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.

Capacitats clau: Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

Ocupacions, sortides professionals i llocs de treball més rellevants: 

 • Coordinador de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Director de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Coordinador de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa.
 • Director de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa.
 • Monitor d'activitats d'educació en el lleure.
 • Animador sociocultural.
 • Dinamitzador comunitari.
 • Assessor per al sector associatiu.
 • Tècnic comunitari.
 • Gestor d'associacions.
 • Tècnic de serveis culturals.
 • Animador cultural.
 • Informador juvenil.
 • Animador d'hotel.
 • Animador de vetllades i espectacles.
 • Animador d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics.
 • Cap de departament en animació turística.

Mòduls Professionals, amb les seves Unitats Formatives i detall dels continguts:

 • 1r Curs:
  • MP01: Context de l’animació sociocultural 
   •     UF 1: caracterització de l'animació sociocultural. 
   •     UF 2: col·lectius d’intervenció. 
  • MP02: Metodologia de la intervenció social 
   •     UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat.
   •     UF 2: disseny de projectes d'intervenció social. 
   •     UF 3: difusió de projectes d'intervenció social. 
  • MP04: Activitats d’oci i temps de lleure 
   •     UF 1: recursos lúdics en projectes d'oci i temps lliure. 
   •     UF 2: recursos expressius per a l'animació d'oci i temps lliure.
   •     UF 3: implementació d'activitats de lleure i temps lliure en el medi natural. 
  • MP05: dinamització grupal 
   •     UF 1: el grup i la seva dinamització. 
   •     UF 2: l'equip de treball. 
  • MP06: Animació i gestió cultural 
   •     UF 1: animació cultural. 
   •     UF 2: gestió cultural. 
   •     UF 3: fons de productes culturals. 
  • MP10: Primers auxilis 
   •     UF 1: recursos i trasllat d'accidentats. 
   •     UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors. 
   •     UF 3: atenció sanitària d'urgència. 
  • MP11: Anglès Tècnic 
   •     UF 1: anglès tècnic. 
  • MP12: Formació i orientació laboral (FOL) 
   •     UF 1: incorporació al treball. 
   •     UF 2: prevenció de riscos laborals. 
  • MP 15: FCT (a partir de la setmana 33)   
 • 2n curs:
  • MP03: Animació turística 
   •     UF 1: organització del departament d'animació turística. 
   •     UF 2: projectes d'animació turística. 
   •     UF 3: vetllades i espectacles en l'àmbit de l'animació turística. 
  • MP07: Desenvolupament comunitari 
   •     UF 1: diagnòstic del procés comunitari. 
   •     UF 2: foment i suport de l'associacionisme i participació ciutadana.
   •     UF 3: mediació en conflictes comunitaris.
  • MP08: Informació juvenil 
   •     UF 1: informació juvenil. 
  • MP09: Intervenció socioeducativa amb joves 
   •     UF 1: intervenció socioeducativa amb joves. 
  • MP13: Empresa i iniciativa emprenedora 
   •     UF 1 Empresa i iniciativa emprenedora
  • MP14: Projecte d'animació sociocultural i turística 
   •     UF 1: projecte d'animació sociocultural i turística. 
  • MP15 Formació en centres de treball FCT  

 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-1868-11_2: Utilitzar tècniques i recursos educatius d'animació en el lleure.

UC_2-1869-11_3: Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes d’educació en el lleure.

MP4  Activitats d'oci i temps lliure.

UC_2-1093-11_3: Crear i dinamitzar grups en situacions de lleure.

UC_2-1867-11_2: Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infantesa i la joventut.

UC_2-1870-11_3: Generar equips de monitor/es, dinamitzant-los i supervisant-los en projectes d’educació en el lleure infantil i juvenil.

MP5  Dinamització grupal.

UC1431_3: Programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals realitzades per les persones responsables de cultura.

UC1432_3: Programar i dinamitzar projectes d'animació cultural amb les xarxes associatives culturals.

UC1433_3: Desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural.

MP6 Animació i gestió cultural.

UC_2-1091-11_3: Gestionar departaments d’animació turística.

UC_2-1092-11_3: Dissenyar, promocionar i avaluar projectes d'animació turística.

MP3  Animació turística.

UC_2-1022-11_3: Dinamitzar la planificació, el desenvolupament i l’avaluació d’intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre l’ equip d’agents que configuren una comunitat o una zona territorial.

UC_2-1024-11_3: Establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries.

UC_2-1026-11_3: Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social.

MP2 Metodologia de la intervenció social.

UC_2-1020-11_3: Establir i mantenir relació amb els/les principals agents comunitaris/àries: població, personal tècnic i administracions, dinamitzant la relació recíproca entre ells.

UC_2-1021-11_3: Promoure la participació ciutadana en els projectes i recursos comunitaris.

UC_2-1023-11_3: Intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i en el desenvolupament del teixit associatiu.

UC1025_3: Aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes entre agents comunitaris.

MP7 Desenvolupament comunitari.

UC_2-1874-11_3: Organitzar i gestionar serveis d'informació d'interès per la joventut.

UC_2-1875-11_3: Organitzar i gestionar accions de dinamització de la informació per a joves.

MP8 Informació juvenil.

UC_2-1876-11_3: Organitzar accions socioeducatives dirigides a joves en el marc de l'educació no formal.

MP9  Intervenció socioeducativa amb joves.

 

 Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament