• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

direccio

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ (s'impartirà amb la modalitat del Pla de Llengües)

Durada del cicle: 2.000 hores. 2 cursos acadèmics

Horari:

Matí:    08.00 a 14.30 primer curs

Tarda: 15.00 a 21.30 segon curs

Vigileu: 1r curs és en el torn de matí i 2n curs en el torn de tarda per tal de facilitar la realització de les pràctiques i el Dual a les empreses en horari de matí.

Competències professionals.

La competència general d'aquest títol consisteix en assistir a la direcció i a d’altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Sortides professionals

L’assistent de direcció treballa habitualment per compte aliena i actua sol o formant part de l’estructura d’un equip i de forma independent total o parcialment. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Assistència a la direcció.
 • Assistent personal
 • Secretari/a de despatxos i oficines
 • Assistent jurídic
 • Assistent en departaments de Recursos Humans
 • Administratius en les Administracions i Organismes Públics


MÒDULS PROFESSIONALS PRIMER CURS:

MP 01  Comunicació i atenció al client  132 h

MP 02  Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99 h

MP 03 Procés integral de l’activitat comercial 198 h

MP 04  Recursos humans i responsabilitat social corporativa 66 h

MP 05  Ofimàtica i procés de la informació 132 h

MP 06 Anglès 132 h

MP 11 Formació i orientació laboral  66 h


MÒDULS PROFESSIONALS SEGON CURS:

MP 07 Segona llengua estrangera (Francès) 132 h

MP 08  Protocol empresarial  99 h

MP 09  Organització d’esdeveniments empresarials165 h

MP 10  Gestió avançada de la informació  99 h

MP 12  Projecte d’assistència a la direcció 264 h

MP 13  Formació en centres de treball  416 h

 • Es contemplen les exempcions parcial i total de l’ FCT

 

Accés a  estudis universitaris

El títol de tècnic superior en Assistència a la Direcció permet l’accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, segons les condicions d’admissió establertes.

Reconeixement de crèdits universitaris.

Permet l’accés a tots els graus.

Possibilitat d’obtenir el títol d'Administració i Finances amb un any més.

Vies d’accés:

 • Via batxillerat o estudis equivalents
 • Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d'arts plàstiques i disseny. Prioritat d'una família afí.
 • Via prova d'accés (o exempció) o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés . 

Serveis i Activitats:

 • Aula virtual: Moodle
 • Jornades Tècniques d’ FP /Sortides curriculars específiques
 • Aula d'empresa simulada, on es treballa amb el programa SEFED
 • Participació com a hostessos i hostesses en els esdeveniments que participa l'institut
 • Aules d'informàtica
 • Possibilitat de fer les pràctiques a algun país de la Unió Europea.