• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

direccio

Família Professional: Administració i Gestió

Títol: Tècnic Superior en Assistència a la Direcció

Durada: 2.000 hores. 1.650 hores en el centre educatiu i 350 hores en centres de treball (mòdul 13) 2 anys acadèmics


Competència General:  La competència general d'aquest títol consisteix en assistir a la direcció i a d'altres departaments en les activitats d'organització, representació de l'entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfació del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció nedioambiental.

 

Ocupacions i llocs de treball més rellevants: 

L'assistent de direcció treballa habitualment per compte aliena i actua sol o formant part de l'estructura d'un equip i de forma independent total o parcial.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són les següents:

 • Assistència a la direcció
 • Assistent personal
 • Secretari/a de despatxos i oficines
 • Assistent jurídic
 • Assistent en departaments de Recursos Humans
 • Administratius en les Administracions i Organismes  Públics

 

Descripció del contingut curricular:

Primer Curs

MP01 Comunicació i atenció al client (132 h)
MP02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial (99 h)
MP03 Procés integral de l’activitat comercial (264 h)
MP04 Recursos humans i responsabilitat social corporativa (66 h)
MP05 Ofimàtica i procés de la informació (165 h)
MP06 Anglès (132 h)
MP08 Protocol empresarial (132 h)

Segon Curs

MP07 Segona llengua estrangera -Francès- (132 h)
MP08 Protocol empresarial (33 h)
MP09 Organització d'esdeveniments empresarials (198 h)
MP10 Gestió avançada de la informació (99 h)
MP11 Formació i orientació laboral (99 h)
MP12 Projecte d'assistència a la direcció (99 h)
MP13 Formació en centres de treball (350 h)


Serveis i activitats: 

 • Aula de simulació
 • Aula virtual: Moodle
 • Jornades tècniques
 • Concurs “Vidal empren”
 • Participació en concursos,  jornades,  premis,...
 • Activitats destacades del cicle