• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

juridic

Família Professional: Administració i Gestió

Títol: Tècnic en Gestió Administrativa orientat a l'àmbit Jurídic

Durada: 2.000 hores. 1.650 hores en el centre educatiu i 350 hores en centres de treball (mòdul 13) 2 anys acadèmics


Competència General: La competència general d'aquest títol consisteix en activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Aquesta competència es veurà complementada en el currículum de gestió administrativa orientat a l'àmbit jurídic, amb la realització de les activitats de suport administratiu a l'àmbit jurídic privat i a les activitats de tramitació processal i administratiu i d'auxili judicial de l'Administració de Justícia a Catalunya.

Ocupacions i llocs de treball més rellevants: 

 • Dependències de l'Administració de Justícia
 • Fiscalies i Registres Civils
 • Àmbit jurídic
  • Advocats
  • Procuradors
  • Notaries
  • Registradors
  • Graduats Socials

FCT (Formació en centres de treball)

Requisits

La FCT corresponent a aquesta adaptació consisteix en la realització de 250 hores de pràctiques al Departament de Justícia i 100 hores a empreses privades de l’àmbit jurídic (procuradors, notaris, advocats, gestors, etc.)

Per a la realització de la part de pràctiques al Departament de Justícia els alumnes han de complir uns requisits:

-     Nacionalitat espanyola
-     No haver estat objecte de condemna per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys.
-     No desenvolupar   activitats incompatibles per al personal al servei de l’Administració de justícia (art.498 Llei Orgànica del Poder Judicial), entre d’altres;

o   La intervenció com a particulars en els casos que puguin tenir relació amb les seves funcions.
o   L'exercici de l'advocacia, procuradoratge i tasques al servei d'advocats i procuradors o qualsevol altra professió que habiliti per actuar davant jutjats i tribunals.
o    La condició d'agents d'assegurances i la de treballador d'aquests o d'una companyia d'assegurances.
o    L'acompliment dels càrrecs de gerents, consellers o assessors d'empreses que persegueixin finalitats lucratives.
o    L'acompliment de serveis de gestoria administrativa, ja sigui com a titular o com a treballador d'aquestes oficines.
o    L'exercici de funcions pericials privades davant els tribunals i jutjats.
o    Les incompatibilitats generals per als funcionaris

La superació del  cicle formatiu de  Gestió Administrativa orientat a l’àmbit jurídic, sempre i quan s’hagi cursat la part de pràctiques corresponent del mòdul professional de formació en centres de treball en un òrgan judicial, dóna dret a l’obtenció d’un certificat específic d’orientació del cicle a l’àmbit jurídic, emès conjuntament pel Departament D’Ensenyament i el Departament deJustícia.

Per a l’alumnat que no acompleixi els requisits, les pràctiques es realitzaran totes en empreses privades de l’àmbit jurídic i el centre educatiu emetrà un certificat detallat dels estudis realitzats.

Descripció del contingut curricular:

Primer Curs

MP01  Comunicació empresarial i atenció al client (66 h)
MP02  Operacions administratives de compravenda (99 h)
MP03  Operacions administratives de recursos humans (99 h)
MP05  Tècnica comptable (99 h)
MP07  Tractament informàtic de la informació (111 h)
MP10  Empresa i administració (165 h)
MP14  Organització i estructura de l'àmbit jurídic i judicial (165 h)

Segon Curs

MP01 Comunicació empresarial i atenció al client (66 h)
MP04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (99 h)
MP06 Tractament de la documentació comptable (99 h)
MP07 Tractament informàtic de la informació (87 h)
MP08 Operacions administratives de suport (66 h)
MP09 Anglès (99 h)

MP11 Empresa a l’aula (99 h)
MP12 Formació i orientació laboral (99 h)
MP13 Formació en centres de treball (350 h)
MP15 Tramitació processal i auxili judicial (132 h)

Serveis i activitats: 

 • Aula de simulació
 • Aula virtual: Moodle
 • Jornades tècniques
 • Concurs “Vidal empren”
 • Participació en concursos,  jornades,  premis,...
 • Activitats destacades del cicle

Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament