• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

juridic

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA ORIENTAT A L’ÀMBIT JURÍDIC

Durada del cicle: 2.000 hores. 2 anys acadèmics.

Horari:

Matí:    15.00 a 21.30 h

Competències professionals

La competència general d'aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Aquesta competència es veurà complementada en el currículum de gestió administrativa orientat a l’àmbit jurídic, amb la realització de les activitats de suport administratiu a l’àmbit jurídic privat i les activitats de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial de l’Administració de justícia a Catalunya.

Sortides professionals

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són les dependències de l’Administració de justícia, fiscalies i registres civils; així com en l’àmbit jurídic privat (advocats, procuradors, notaries, registradors i graduats socials). Certificat d’haver realitzat pràctiques en els Jutjats o Registre Civil.

 

MÒDULS PROFESSIONALS PRIMER CURS

MP 01 Comunicació empresarial i atenció al client 132 h

MP 02 Operacions administratives de compravenda 99 h

MP 03 Operacions administratives de recursos humans 99 h

MP 05 Tècnica comptable 99 h

MP 07 Tractament informàtic de la informació 132 h

MP 08  Anglès 99 h

MP 09 Empresa i Administració 99 h

MP 11 Formació i Orientació Laboral 66 h

MP 13 Organització i estructura de l’àmbit jurídic i judicial 132 h

 

MÒDULS PROFESSIONALS SEGON CURS

MP 04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 99 h

MP 06 Tractament de la documentació comptable 66 h

MP 07 Tractament informàtic de la informació  66 h

MP 11 Empresa a l'aula  264 h

MP 12 Formació en centres de treball 416 h

MP 14 Tramitació processal i auxili judicial 132 h

  • Es contemplen les exempcions parcial i total de l’ FPCT

Vies d’accés

  • Alumnat que està cursant 4t d'ESO o que està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO. 
  • Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica. 
  • Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt –PFI–) o té altres requisits d'accés i que durant aquest any fa, com a màxim, 18 anys. 

Serveis i activitats 

  • Aula d'empresa simulada, on es treballa amb el programa SEFED
  • Aula virtual: Moodle
  • Jornades Tècniques d’FP /Sortides curriculars específiques
  • Aules d'informàtica
  • Possibilitat de fer les pràctiques a algun país de la Unió Europea.

 

Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament