Instància General

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això, és imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.


Nom  1r Cognom 2n Cognom
Edat (anys)   DNI/NIE    e-mail 
Adreça Localitat Codi Postal
Telèfon Curs escolar Actualment alumne/a del grup (Si procedeix)

 
EXPOSO:
que
 


per això,
SOL·LICITO o DEMANO:
 


SR./SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUT FRANCESC VIDAL i BARRAQUER


Política sobre protecció de dades  Mostrar