Instància General

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això, és imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.


Nom  1r Cognom 2n Cognom
Edat (anys)   DNI/NIE    e-mail 
Adreça Localitat Codi Postal
Telèfon Curs escolar Actualment alumne/a del grup (Si procedeix)

 
EXPOSO:
que
 


per això,
SOL·LICITO o DEMANO:
 


DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL (si s'escau):

Adjunteu tot seguit la documentació que cregueu convenient per complementar la seva petició:


Arxiu 1
Arxiu 2
Arxiu 3
Arxiu 4
             (Pot triar fins a 4 arxius de, com a màxim, 1 Mb cadascun)SR./SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUT FRANCESC VIDAL i BARRAQUER


Política sobre protecció de dades  Mostrar