Avís:

La informació proporcionada en aquesta pàgina està subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació i d’actualització de la pàgina en relació a les diverses publicacions. Per aquests motius, abans de començar i durant el procés de preinscripció l’heu d’anar revisant.

 Curs d’Especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data - Preinscripció i matrícula

Descripció del curs i requisits d’accés

Criteris d'assignació de plaça

Prepara la documentació

Calendari

Curs amb horari de matí, de dilluns a divendres a partir de les 08:00 hores fins les 14:30 hores

Formulari de previsió de places

2. Oferta de places: 20

3. Període de presentació de sol·licituds del 29 de juny al 5 de juliol de 2023 de 12:00 a 13:00 hores. (La sol·licitud de preinscripció s'ha de portar al centre. El model el podreu trobar en el següent enllaç).

4. Criteris de prioritat i documentació acreditativa: Qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l'accés.

5. Sorteig desempat a Secretaria el dia 6 de juliol de 2023 a les 13:00 hores: Assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, s'introdueix en una bossa els noms dels que tenen la puntuació que cal desempatar i s'extreuen tants noms com places vacants hi ha.

6.

Publicació de llista provisional - 6 de juliol de 2023

7. Termini presentació reclamacions: 6 al 12 de juliol de 2023 fins les 13:00 hores.

8.

Publicació llista definitiva admesos 13 de juliol de 2023 a les 16:00 hores

9. Matrícula presencial en el centre del 13 al 19 de juliol de 2023 de 12 a 13 hores.

L'alumnat admès haurà de formalitzar la matrícula en el termini establert i de forma presencial en l’horari indicat en aquest apartat.

Us recordem que podeu autoritzar a qualsevol persona la formalització de la matrícula. Únicament haureu de portar un full d'autorització manuscrit signat per l'alumne/a i tota la documentació.

9.1 DOCUMENTACIÓ:

Caldrà portar obligatòriament, molt important que no us deixeu res:

* 1 fotografia tipus carnet.

* 1 còpia targeta sanitària.

* Les instruccions de pagament les podeu trobar en la part del darrere del full de matrícula.

* Full de matrícula. (En el cas de no poder imprimir i completar, el facilitarem en el centre però mireu de portar un bolígraf).

9.2. RESGUARD PAGAMENT MATRÍCULA:

Una vegada formalitzada la matrícula presencialment haureu de fer l'abonament del preu de material i serveis. L'abonament es realitzarà mitjançant Dinantia. Si teniu qualsevol problema o dubte podeu passar per la secretaria del centre i us facilitarem l'ajuda necessària.

Tota la informació del Departament d’Educació

Actualització: