Avís:

La informació proporcionada en aquesta pàgina està subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació i d’actualització de la pàgina en relació a les diverses publicacions. Per aquests motius, abans de començar i durant el procés de preinscripció l’heu d’anar revisant.

 Curs d’Especialització en: 

Intel·ligència Artificial i Big Data (tarda)

Ciberseguretat en Tecnologies de la Informació (tarda)

 Preinscripció i matrícula

Descripció dels cursos i requisits d’accés: 

Curs d'especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data (torn tarda):

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/estudis/?curs-especialitzacio-intel%C2%B7ligencia-artificial-big-data&p_id=5371

Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació (torn tarda):

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/estudis/?ciberseguretat-entorns-tecnologies-informacio&p_id=4670A. Criteris d'assignació de plaça

B. Prepara la documentació

C. Calendari

 

 

1. Formulari de previsió de places cursos d’especialització:

 

 Intel·ligència Artificial i Big Data en horari de matí:

        https://forms.gle/tXeo8BRBrjjXNS3k9

 

Ciberseguretat en Entorns de Tecnologies de la Informació en horari de tarda:

 

(En el cas de no funcionar el vincle al formulari, l’heu de copiar i pegar en el vostre navegador)

2. Oferta de places per cada curs: 20

3. Període de presentació de sol·licituds del 28 de juny al 4 de juliol de 2024 de 12:00 a 13:00 hores. (La sol·licitud de preinscripció s'ha de portar al centre. El model el podreu trobar en el següent enllaç).

4. Criteris de prioritat i documentació acreditativa: Qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l'accés.

5. Sorteig desempat a Secretaria el dia 5 de juliol de 2024 a les 13:00 hores: Assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, s'introdueix en una bossa els noms dels que tenen la puntuació que cal desempatar i s'extreuen tants noms com places vacants hi ha.

6. Publicació de llista provisional: 5 de juliol de 2024.

7. Termini presentació reclamacions: 5 al 10 de juliol de 2024 fins les 13:00 hores.

8. Publicació llista definitiva admesos: 10 de juliol de 2024 a les 16:00 hores.

9. Matrícula presencial en el centre del 10 al 15 de juliol de 2024 de 12 a 13 hores.

L'alumnat admès haurà de formalitzar la matrícula en el termini establert i de forma presencial en l’horari indicat en aquest apartat.

Us recordem que podeu autoritzar a qualsevol persona la formalització de la matrícula. Únicament haureu de portar un full d'autorització manuscrit signat per l'alumne/a i tota la documentació.

 

9.1 DOCUMENTACIÓ:

Caldrà portar obligatòriament, molt important que no us deixeu res:

* 1 fotografia tipus carnet.

* 1 còpia targeta sanitària.

* Les instruccions de pagament les podeu trobar en la part del darrere del full de matrícula.

* Full de matrícula. (En el cas de no poder imprimir i completar, el facilitarem en el centre però mireu de portar un bolígraf).

 

9.2. RESGUARD PAGAMENT MATRÍCULA:

Una vegada formalitzada la matrícula presencialment haureu de fer l'abonament del preu de material i serveis.

Tota la informació del Departament d’Educació

Actualització 11 de març de 2024