Sol·licitud de títol acadèmic i professional

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això, és imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.


Només per a sol·licitar els títols dels ensenyaments LOGSE (1990) i LOE (2006): Títols de Tècnic i Tècnic Superior. No és per als títols de Tècnic Auxiliar i Tècnic Especialitsta de la Llei General d'Educació (1970).
Dades de la persona que fa la sol·licitud
Cognoms i nom 
DNI/NIE  
Com a:                   
Dades de l'alumne/a
Cognoms i nom  
DNI/NIE  
Data de naixement Seleccioneu dataSexe
   
Municipi de naixement
Província de naixement
País de naixement  
Nacionalitat  
Tipus de taxa
                             
Dades acadèmiques
Títol sol·licitat  
Codi de l'ensenyament
Any de finalització d'estudis
Mes de finalització d'estudis
Qualificació final
Adreça actualitzada (si s'escau)
Via/nom de la via/núm./esc./porta
Codi postal
Població
E-mail de contacte   

Sol·licito que sigui expedit el títol les dades del qual faig constar en aquesta sol·licitud, en atenció al fet que l'alumne/a interessat/ada considera que reuneix els requisits exigits per la normativa vigent.
 
Política sobre protecció de dades  Mostrar