Sol·licitud de reunió amb el servei d'atenció psicopedagògica a l'estudiant

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això és, imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.


L'alumne/a   amb DNI/NIE      

Telèfon     E-mail de contacte    

Matriculat/da en el curs acadèmic   2022/23    en el curs     

EXPOSO
Que estic tenint dificultats en l'estudi i/o problemes d'aprenentatge deguts a:   
 

En cas d'haver rebut atenció personalitzada en cursos anteriors, indicar
Centre de procedència 

Últim curs matriculat al centre de procedència 

Descripció de la problemàtica per la que es requereix atenció:   
 

SOL·LICITO:     
Entrevista amb el coordinador pedagògic del centre i en el seu cas, derivació al SAPE (servei d'atenció psicopedagògica a l'estudiant) 

Política sobre protecció de dades  Mostrar