Sol·licitud de renúncia de mòduls i/o unitats formatives

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això és, imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.


L'alumne/a   amb DNI/NIE      

Telèfon     E-mail de contacte    

Matriculat/da en el curs acadèmic   2022/23    en el curs     

EXPOSO que pels següents motius:    
  
 

RENÚNCIO: als següents crèdits, mòduls i/o unitats formatives:    
    1.  
  
     
     
     
     
      
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- Fotocòpia del DNI/NIE de l'alumne/a
- Fotocòpia del DNI/NIE del pare/mare/tutor si l'alumne/a és menor d'edat   
- Justificant del motiu de la renúncia                              

Si ho desitjeu podeu adjuntar aquí el DNI escanejat: 
Política sobre protecció de dades  Mostrar