Presentació d'una queixa

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això, és imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.


Nom  1r Cognom 2n Cognom
Edat (anys)   DNI/NIE    e-mail 
Adreça Localitat Codi Postal
Telèfon Curs escolar Si actualment és alumne/a del centre, grup al que pertany:

Vull manifestar la meva queixa
EXPOSICÓ DE MOTIUS O FETS:            


per aquest motiu,
SOL·LICITO o DEMANO:
           


SR./SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUT FRANCESC VIDAL i BARRAQUER


Política sobre protecció de dades  Mostrar