Reclamació de notes

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això, és imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.


Nom:       1r Cognom:      2n Cognom: 

DNI/NIE:        email:      Telèfon:

Curs escolar: Grup al que pertany:  

Mòdul i UF per la que se sol·licita reclamació:  

Data de l'examen/avaluació

Professor/a que imparteix la matèria  


EXPOSICÓ DELS MOTIUS O FETS:  


Pels fets abans esmentats,
SOL·LICITO:
 


SR./SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUT FRANCESC VIDAL i BARRAQUER


Política sobre protecció de dades  Mostrar