Sol·licitud d’exempció de la formació en centres de treball

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això és, imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.

Dades personals

DNI/NIE      

Cognoms i nom     

Adreça    Codi Postal    Municipi

Telèfon     E-mail de contacte    

Dades acadèmiques

Alumne/a del cicle formatiu     

EXPOSO:   
 •  Que acredito la realització de:

 • Que acompanyo la sol·licitud amb el/s document/s següent/s:   
      1.  
   
       
       
       

 DEMANO:  

Que m’atorgueu l’exempció   de la formació en centres de treball del  cicle formatiu que estic cursant.    
DOCUMENTACIÓ QUE PRESENTA:

Document 1: 
Document 2: 
Document 3: 
Document 4: 
Política sobre protecció de dades  Mostrar