Sol·licitud expedició duplicat de títol acadèmic i professional no universitari

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això, és imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.
Dades de la persona que fa la sol·licitud
Cognoms i nom 
DNI/NIE  
Com a:                   
Dades de l'alumne/a
Cognoms i nom  
DNI/NIE  
Data de naixement Seleccioneu dataSexe
   
Municipi de naixement
Província de naixement
País de naixement  
Nacionalitat  
Adreça actual
E-mail de contacte   
Família Nombrosa
                  
                                   
Dades acadèmiques (indiqueu només les variacions respecte a les dades originals)
Títol sol·licitat  
Codi de l'ensenyament
Any de finalització d'estudis
Mes de finalització d'estudis
Qualificació final
Dades del títol original
Data de lliurament

Motiu de la sol·licitud  
Sol·licito que sigui expedit el títol les dades del qual faig constar en aquesta sol·licitud, en atenció al fet que l'alumne/a interessat/ada considera que reuneix els requisits exigits per la normativa vigent.


Política sobre protecció de dades  Mostrar