Sol·licitud de convalidacions

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això, és imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.


L'alumne/a   amb DNI/NIE      

Adreça  Població  Codi Postal

Telèfon     E-mail de contacte    EXPOSO:

1r. Que he cursat els estudis de  dels quals adjunto el

certificat expedit pel centre

2n. Que estic matriculat/da en el curs acadèmic   2023/24    en el grup       
SOL·LICITO:

La convalidació dels crèdits, unitats formatives o matèries següents:  
    1.  
  

 
DOCUMENTACIÓ QUE PRESENTA:

Document 1:      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Declaro que les dades contingudes en aquest document són certes i tinc coneixement que la falsedat de les dades declarades pot comportar una sanció disciplinaria.


Política sobre protecció de dades  Mostrar