Sol·licitud de baixa de matrícula i devolució del preu públic, si s'escau

Atenció:  A la eSecretaria es fan totes les gestions via correu electrònic, per això, és imprescindible que a la vostra sol·licitud indiqueu una adreça de correu electrònic real a la que us puguem enviar comunicacions.L'alumne/a   amb DNI/NIE      

Telèfon     E-mail de contacte    

Matriculat/da en el curs acadèmic   2019/20    en el grup     


EXPOSO que pels següents motius:   

   DEMANO: que s'em doni de baixa, i si s'escau, la devolució de l'import del preu públic al compte corrent amb el número d'IBAN:

                     IBAN     


 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
  • Fotocòpia del DNI/NIE de l'alumne/a.
  • Si l'alumne/a és menor d'edat, fotocòpia del DNI/NIE del pare/mare/tutor i també caldrà presentar un full manuscrit amb la comunicació de la baixa, signat per la mare/pare o tutor/a legal de l'alumne/a.
  • Documentació que justifiqui la renúncia en el cas de baixa per un motiu justificat per a poder guardar la plaça.
    • Motius: (Maternitat, paternitat, malaltia o accident de l'alumne o familiar, atenció a familiars, canvi de condicions en el treball, incorporació a un lloc de treball i d'altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari).
Podeu adjuntar aquí el DNI o DNIs escanejats o fotografiats i/o documentació justificativa i/o full manuscrit alumnes menors d'edat si s'escau :(Podeu triar fins a 4 arxius)


Política sobre protecció de dades  Mostrar