caesenfr

Secretaria

Tràmits generals del centre

secretaria

Anul·lació de la matrícula

 1. L'alumne, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar, per qualsevol de les causes que s'indiquen a continuació, la renúncia total o parcial a la matrícula de determinats mòduls del cicle formatiu, per escrit i per una sola vegada, al director del centre.
 2. Causes de l’anul·lació de matrícula.
  Podran ser causes de l’anul·lació total de la matrícula aquelles que generen una absència prolongada, com és ara:
  • la malaltia o accident de l'alumne o alumna o de familiars;
  • l'atenció a familiars;
  • la maternitat o paternitat;
  • el fet de treballar o d'incorporar-se a un lloc de treball;
  • altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.

L'alumne o alumna haurà d'aportar la documentació que justifiqui de manera fidedigna les circumstàncies al·legades.

 • Efectes de l'anul·lació de matrícula.

  L'alumnat amb la matrícula anul·lada:
  • conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent. El centre podrà garantir plaça per al curs vinent per l’alumne/a que hagi anul·lat la matrícula únicament en el cas de poder ofertar de nou vacants per a matriculació parcial una vegada acabat el procés ordinari de matrícula.
  • no perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats,
  • no se li computen les convocatòries dels mòduls no qualificats.
  • en el cas de la formació en centres de treball (FCT), si aquesta s’ha iniciat però no s’ha completat, si s’ anul·la la matrícula, es computen les hores de formació en centres de treball efectivament realitzades fins al moment.

Aquesta anul·lació es farà constar a l’acta i a l’expedient acadèmic.