Ajuda  pas a pas sobre el procés de preinscripció i matrícula CFGM (Informació provisional subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació. Pendent de publicar algunes dates. Abans de començar la preinscripció reviseu aquesta informació un altre cop).

1. Preinscripció
2. Reclamacions
3. Llista de sol·licituds resoltes les reclamacions
4. Llista d'alumnes admesos i llista d'espera
5. Matrícula.
6. Llista d'espera.

1. Preinscripció (2 al 8 de juny). FORA DE TERMINI

Avís: Les dates proposades a continuació són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

2. Reclamacions (10 al 14 de juliol): cal revisar en el següent enllaç, en el període de reclamacions, per tal de revisar que totes les dades aportades siguin correctes. En el cas d'estar pendent d'aportar la certificació de qualificacions ho podeu fer en aquest període. Si en la qualificació surt un zero (o altre error), cal que ho comuniqueu a través del següent formulari i adjunteu el certificat de qualificacions dels estudis al·legats en la preinscripció o del document justificatiu.

3. Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (15 de juliol): consultar la publicació en el següent enllaç.

4. Llista d'alumnes admesos i llista d'espera (30 de juliol): consultar la publicació d'alumnat en el següent enllaç.

5. Matrícula (1 al 7 de setembre): l'alumnat admès haurà de formalitzar la matrícula en el termini establert i de forma presencial en horari de 10 a 13 hores. Caldrà portar obligatòriament:

  • 1 fotografia tipus carnet.
  • 1 còpia dni, nie o en el cas de no disposar d'aquests documents, el passaport.
  • Menors d'edat una còpia dni o nie del pare o de la mare o tutor/a legal.
  • 1 còpia targeta sanitària.
  • Certificat dels estudis finalitzats que permeten l'accés al Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
  • Mascareta obligatòria per accedir al centre.


6. Llista d'espera: l'alumnat sense plaça i en llista d'espera, finalitzat el termini de matrícula, en el cas que hi hagi vacants i per ordre de llista, rebrà un correu electrònic del centre per a notificar-li la possibilitat d'obtenir una plaça vacant. Si en el termini de 10 dies finalitzada la matrícula no s'ha rebut cap correu, es considerarà que no hi ha places vacants.

Us recordem que únicament hi ha llista d'espera en els estudis i centre demanat en primer lloc.