(Informació provisional: subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació i d’actualització de la pàgina en relació a les diverses publicacions. Per aquests motius, abans de començar i durant el procés de preinscripció heu d’anar revisant aquesta pàgina).

A. Criteris d'assignació de plaça

B. Prepara la documentació

C. Calendari

1. Presentació de sol·licituds (25 al 31 de maig de 2022). Documentació fins a l'1 de juny. Codi centre: 43005704. Vídeo d'ajuda.
Accés a cita prèvia en el cas de problemes per a fer la sol·licitud de preinscripció.

2. Publicació de llistes amb el barem provisional (23 de juny de 2022)

3. Seguiment de la sol·licitud (Molt important revisar abans que s'acabi el període de reclamacions). Del 23 al 29 de juny de 2022: presentació de reclamacions utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

4. Publicació de la llista definitiva d’alumnes admesos i llista d’espera (15 de juliol de 2022)

5. Matrícula (18 al 22 de juliol de 2022)

5.1. DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

    • 1 fotografia tipus carnet.
    • 1 còpia DNI, NIE+PASSAPORT o en el cas de no disposar d'aquests documents, el passaport.
    • Menors d'edat una còpia DNI o NIE del pare o de la mare o del/de la tutor/a legal.
    • 1 còpia targeta sanitària.
    • 1 còpia i l'original de la documentació que permet obtenir bonificació del preu públic, (carnet, títol, certificat, resguard beca, etc..). Exemples: beca, família monoparental, família nombrosa, discapacitat...
    • Original i còpia del resguard del títol de Batxillerat, o certificat qualificacions finals de batxillerat, o certificat de prova d'accés a CFGS, o certificat CFGS / BUP / COU o d'altres.
    • El dia de la matrícula us informarem de com fer els pagaments. El pagament del preu de la matrícula, en el cas del preu públic, és possible fer-lo en dos terminis: del 19 al 23 de juliol (el primer termini) i al setembre (el segon termini).
    • Full de matrícula. (En el cas de no poder-lo imprimir i emplenar, el facilitarem al centre però mireu de portar un bolígraf).
    • Mascareta obligatòria per accedir al centre. (Si la normativa ho contempla)

L’alumnat queda oficialment matriculat quan ha entregat tota la documentació i formalitzat el pagament o justificant de la bonificació d’aquest. En cas contrari es donarà de baixa.

5.2. CALENDARI DE MATRÍCULA DEL CENTRE

Per tal d'organitzar la matrícula i evitar cues innecessàries s'ha establert el següent horari i calendari de matrícula de Cicles Formatius:

    • Dia 18 de juliol de 9:00 a 11:00 hores: alumnat de la família de Comerç. 
    • Dia 19 de juliol de de 9:00 a 11:00 hores: alumnat de la família d'Administració. 
    • Dia 20 de juliol de de 9:00 a 11:00 hores: alumnat de la família d'Informàtica. 
    • Dia 21 de juliol de de 9:00 a 11:30 hores: alumnat de la família de Serveis. 
    • Dia 22 de juliol de de 9:00 a 11:00 hores: alumnat que no hagi pogut fer la matrícula en els dies assignats.

Mireu de respectar el calendari i l'horari per la situació sanitària actual.

Us recordem que podeu autoritzar qualsevol persona per a la formalització de la matrícula. Únicament haureu de portar un full d'autorització manuscrit i signat per l'alumne/a i tota la documentació.

5.3. PAGAMENT DEL PREU PUBLIC, MATERIAL I ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA

 Una vegada formalitzada la matrícula presencialment haureu de fer l'abonament del preu de matrícula al banc i pujar en aquest enllaç una còpia del resguard: Formulari pagament.

En el cas de formalitzar el pagament del preu públic en dos terminis, haureu de pujar en el següent enllaç una còpia del resguard. Formulari pagament segon termini.

D. Gestió de la llista d'espera

1. Places vacants  (22 de juliol de 2022 a partir de les 16:00 hores). 

Es publicaran les places vacants a les quals podrà optar l'alumnat en llista d'espera.

2. Sol·licituds de places vacants de la llista d'espera (23 de juliol de 2022).

 Es podran demanar les places vacants. Únicament l'alumnat de la llista d'espera (Llista d’espera) i fins les 13:00 hores del dia 25 de juliol. Us recordem que únicament hi ha llista d'espera en els estudis i centre que s’ha demanat en primera opció. (Formulari demanda de places)

A la tarda, es publicaran les places que s’han donat de la llista d’espera (Llista alumnat amb plaça) i podran passar a formalitzar la matrícula.

3. Matrícula de la llista d’espera (únic dia de matrícula 26 de juliol de 2022 de 9:00 a 12:00 hores). Cal portar la documentació que s’indica en l’apartat de  DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA.

 E. Ampliació de sol·licitud de participants en la preinscripció (2a fase d'admissió)

 1. Segona fase d'admissió (14 al 16 de setembre de 2022). Alumnat sense plaça que ha fet la preincripció, pot ampliar la demanda de places a centres amb vacants.

2. Publicació de la llista d’admesos (21 de setembre de 2022).

3. MATRÍCULA (21 i 22 de setembre de 2022, en horari de 9 a 11 hores).

Tota la informació de preinscripció de CFGS


Actualització: 08 març 2022