(Informació provisional: subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació i d’actualització de la pàgina en relació a les diverses publicacions. Per aquests motius, abans de començar i durant el procés de preinscripció heu d’anar revisant aquesta pàgina).

A. Criteris d'assignació de plaça

B. Prepara la documentació

C. Calendari

1.  Presentació de sol·licituds (20 al 26 d’abril de 2022) Documentació fins el 27 d’abril. Codi centre: 43005704. Vídeo d'ajuda.
Accés a cita prèvia en el cas de problemes per a fer la sol·licitud de preinscripció.

2. Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional (23 de maig de 2022)

3. Seguiment de la sol·licitud (Molt important revisar abans que s'acabi el període de reclamacions). Del 23 al 30 de maig de 2022: presentació de reclamacions utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions. 

4. Publicació de la llista d'admesos i la llista d'espera (22 de juny de 2022)

5. Matrícula (23 al 29 de juny de 2022). (En el cas de matèries pendents al mes de setembre, cal confirmar durant el període de matrícula ordinària, la voluntat de mantenir la plaça en el centre).

 5.1. DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA   

    • 1 fotografia tipus carnet.
    • 1 còpia DNI, NIE+PASSAPORT o en el cas de no disposar d'aquests documents, el passaport.
    • Menors d'edat una còpia DNI o NIE del pare o de la mare o del/de la tutor/a legal.
    • 1 còpia targeta sanitària.
    • Original i còpia resguard títol d'ESO i certificat qualificacions globals d'ESO.
    • El dia de la matrícula us informarem de com fer el pagament.
    • Full de matrícula. (En el cas de no poder-lo imprimir i emplenar, el facilitarem al centre però mireu de portar un bolígraf).
    • Mascareta obligatòria per accedir al centre.

L’alumnat queda oficialment matrículat quan ha entregat tota la documentació i formalitzat el pagament o justificant de la bonificació d’aquest.

5.2. CALENDARI DE MATRÍCULA DEL CENTRE

   Per tal d'organitzar la matrícula i evitar cues innecessàries s'ha establert el criteri d'assignar es dates per la primera lletra del cognom amb el següent horari i calendari de matrícula de Batxillerat:

     • Dia 23 de juny d'11:30 a 13:30 hores: alumnat (A, B, C, D, E i F)
     • Dia 27 de juny d'11:30 a 13:30 hores: alumnat (G, H, I, G, K i L)
     • Dia 28 de juny d'11:30 a 13:30 hores: alumnat (M, N, Ñ, O, P i Q)
     • Dia 29 de juny d'11:30 a 13:30 hores: alumnat (R, S, T, U, V, W, X, Y i Z) i també alumnat que no hagi fet la matrícula en els dies assignats

5.3. PAGAMENT MATERIAL I ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA

Una vegada formalitzada la matrícula presencialment haureu de fer l'abonament del preu de matrícula en el banc i pujar en aquest enllaç una còpia del resguard:  

D. GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA JUNY/JULIOL

1. Places vacants (30 de juny de 2022 a partir de les 16:00 hores). Es publicaran les places vacants a les quals podrà optar només l'alumnat en la llista d'espera. 

2. Sol·licituds de places vacants de la llista d'espera (4 de juliol de 2022).

Es podran demanar les places vacants. Únicament l'alumnat de la llista d'espera i fins les 13:00 hores del dia 4 de juliol. Us recordem que únicament hi ha llista d'espera en els estudis i centre que s’ha demanat en primera opció.
Llistat amb les places que s’han donat de la llista d’espera (Llista alumnat amb plaça) i que podran passar a formalitzar la matrícula.

3. Matrícula de la llista d’espera (únic dia de matrícula 5 de juliol de 2022) de11:30 a 13:30 hores. Cal portar la documentació que s’indica en l’apartat de  DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITAZAR LA MATRÍCULA.

E. Periode de matrícula extraordinària:  (per a alumnes que tenien assignatures pendents al mes de setembre) el 6 de setembre de 2022 

G. GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA SETEMBRE

1. Places vacants (5 de setembre de 2022 a les 16:00 hores).Les places vacants a les quals podrà optar només l'alumnat en la llista d'espera són:

   • Modalitat científica-tecnològica: 1
   • Modalitat humanística-social :    2

2.Sol·licituds de places vacants de la llista d'espera (5 de setembre de 2022 a la tarda).

Es poden demanar les places vacants omplint el formulari. Únicament ho podrà fer l'alumnat de la llista d'espera i el dia 5 de setembre. Us recordem que únicament hi ha llista d'espera en els estudis i centre que s’ha demanat en primera opció.
El dia 6, al matí, es publicaran les places que s’han donat de la llista d’espera (Llista alumnat amb plaça) i podran passar a formalitzar la matrícula aquella mateixa tarda (s'informarà de l'horari).

3. Matrícula de la llista d’espera (únic dia de matrícula: 6 de setembre de 2022 de 16 a 17h). Cal portar la documentació que s’indica en l’apartat de  DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA.

Tota la informació de preinscripció de Batxillerat

Actualització: 03 de març de 2022