caesenfr

El nostre institut

Conegueu-nos una mica millor

consell

El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009 , de 10 de juliol, d'educació

Funcions del consell escolar dels centres públics

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col—laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Durant la setmana del 28 de novembre al 2 de desembre de 2016 han tingut lloc les eleccions per la renovació de membres del Consell Escolar del nostre centre.

Els nous càrrecs escollits han estat els següents:

SECTOR REPRESENTATS ALUMNES

Mireia Sáez Martínez (1r BATX)
Razvan Stanciu (1r BATX)
Adrià Fernández Vila (1r ASC)

SECTOR REPRESENTATS PROFESSORS:

Neus Alcañiz Rodríguez
Maria Teresa Naranjo Holgado
David León Caparrós

SECTOR REPRESENTANTS MARES I PARES D'ALUMNES:

Maribel Cambellin Cornejo
Olga Fusté Rovira
Anna Gil Barrios

SECTOR REPRESENTANTS PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Manuela Cuadra Miranda