• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

finances

Família Professional: Administració i Gestió

Títol: Tècnic Superior en Administració i Finances - Dual

Durada: 2.000 hores. xxx hores en el centre educatiu i xxx hores en centres de treball (mòdul xx) 2 anys acadèmics

DENOMINACIÓ: ADMINISTRACIÓ i  FINANCES -  DUAL

DURADA DEL CICLE: 2.000 h.

HORES LECTIVES

(obligatòries + lliure disposició)

HORES FCT

HORES EMPRESA

TOTALS

DUALITZADES

350

988

1.650

319

 

Competència General:  La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptable, fiscals i financers d'una empresa publica o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Ocupacions i llocs de treball més rellevants:

 • Administratiu d'oficina
 • Administratiu comercial
 • Administratiu financer
 • Administratiu comptable
 • Administratiu de logística
 • Administratiu de banca i assegurances
 • Administratiu de recursos humans
 • Administratiu de l'Administració Pública
 • Administratiu d'assessories jurídiques comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic en gestió de cobraments
 • Responsable d'atenció al client

FP dual

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. Els objectius són:

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants de formació professional.


El Departament d'Ensenyament impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s'adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

Beneficis

La formació dual aporta als alumnes:

 • millorar el currículum professional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • reconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a l'empresa

 Alhora l'empresa i el centre educatiu també n'obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l'empresa, i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les empreses.

Com funciona

 • La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració.
 • Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.
 • L'empresa acull l'aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 • El centre educatiu i l'empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents. 
 • El seguiment i la valoració de l'aprenent es fa de forma conjunta entre l'empresa i el centre.

Descripció del contingut curricular:

Primer Curs 

Mòduls professionals

Hores

HLLD

Unitats formatives

Hores

HLLD

MP01  Comunicació empresarial i atenció al client

55

 

UF 1 Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al client

55

 

MP02  Gestió de la documentació jurídica i empresarial

33

33

UF1:Organització de la documentació jurídica i empresarial

 

33

UF3 Tramitació davant de les Administracions Públiques

33

 

MP03 Procés integral de l’activitat comercial

198

33

UF 1 Patrimoni i metodologia comptable

33

33

UF 2 Fiscalitat empresarial

33

 

UF 4 Registre comptable  i comptes anuals

99

 

MP04 recursos humans i responsabilitat social corporativa

66

 

UF 1 Processos administratius de recursos humans

33

 

UF 2 Reclutament i desenvolupament professional

33

 

MP05 Ofimàtica i procés de la informació

88

33

UF1 Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades.

 

33

UF 3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions

88

 

MP06 Anglès

132

 

UF 1 Anglès tècnic

132

 

MP07 Gestió de recursos humans

99

 

 

UF 1 Procés de contractació

33

 

UF 2 Retribucions, nòmines i obligacions oficials

66

 

MP09 Comptabilitat i fiscalitat

33

 

UF2 Comptabilitat de costos

33

 

MP10 Gestió logística i comercial

99

 

UF 1 Planificació de l’aprovisionament

33

 

UF 2 Selecció i control de proveïdors

33

 

UF 3 Operativa i control de la cadena logística

33

 

MP12 Formació i orientació laboral

99

 

UF 1 Incorporació al treball

66

 

UF 2 Prevenció de riscos laborals

33

 

TOTAL

968

TOTAL

968

MP01 Comunicació i atenció al client (132 h)
MP02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial (99 h)
MP03 Procés integral de l’activitat comercial (264 h)
MP04 recursos humans i responsabilitat social corporativa (66 h)
MP05 Ofimàtica i procés de la informació (165 h)
MP06 Anglès (132 h)
MP12 Formació i orientació laboral (99 h)

Segon Curs

Mòduls professionals

Hores

HLLD

Unitats formatives

Hores

HLLD

MP01 Comunicació empresarial i atenció
al client

77

 

UF 2 Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al client

44

 

UF 3 Gestió documental, arxiu i registre

33

 

MP02  Gestió de la documentació jurídica
i empresarial

33

 

UF 2 Contractació empresarial

33

 

MP03 Procés integral
de l’activitat
comercial

66

 

UF03 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria.

66

 

MP05 Ofimàtica i
procés de
la informació

44

 

UF02 Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita.

44

 

MP08 Gestió financera

132

33

UF 1 Anàlisi i previsió financeres

33

 

UF 2 Productes del mercat financer i d’assegurances

33

33

UF 3 Fonts de finançament i selecció d’inversions

66

 

MP09 Comptabilitat
i fiscalitat

132

33

UF 1 Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria.

99

33

UF 3 Anàlisis econòmic, patrimonial i financer

33

 

MP11 Simulació
empresarial

99

 

UF1 Simulació empresarial

99

 

MP13 Projecte
d’administració
i finances

33

 

UF1 Projecte d’administració i finances

33

 

MP14 Formació en
centres de treball

350

 

 

 

 

TOTAL .

682

TOTAL

682

MP01 Comunicació empresarial i atenció al client (77 h)
MP08 Gestió financera (165 h)
MP09 Comptabilitat i fiscalitat (198 h)
MP11 Simulació empresarial (99 h)
MP12 Formació i orientació laboral (99 h)
MP13 Projecte d’administració i finances (33 h)
MP14 Formació en centres de treball (350 h)

Serveis i activitats: 

 • Aula de simulació
 • Aula virtual: Moodle
 • Jornades tècniques
 • Concurs “Vidal empren”
 • Participació en concursos,  jornades,  premis,...
 • Activitats destacades del cicle