Comunicació - Avisos

Dades d'especial interès

Ajuda  pas a pas sobre el procés de preinscripció i matrícula CFGS (Informació provisional subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació. Pendent de publicar algunes dates. Abans de començar la preinscripció reviseu aquesta informació un altre cop.

1. Preinscripció
2. Reclamacions
3. Llista de sol·licituds resoltes les reclamacions
4. Llista ordenada definitiva
5. Llista d'alumnes admesos i llista d'espera
6. Matrícula.
7. Llista d'espera.

1. Preinscripció (10 al 17 de juny). Fora de termini

Avís: Les dates proposades a continuació són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

2. Reclamacions (del 14 de juliol fins a les 13 hores del 16 de juliol):Fora de termini

3. Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (20 de juliol): consultar la publicació en el següent enllaç.

4. Llista ordenada definitiva (23 de juliol): consultar la publicació en el següent enllaç.

5. Llista d'alumnes admesos i llista d'espera (30 de juliol): consultar la publicació d'alumnat en el següent enllaç.

6. Matrícula (1 al 7 de setembre): L'alumnat admès haurà de formalitzar la matrícula en el termini establert i de forma presencial en horari de 10 a 13 hores. Caldrà portar obligatòriament:

  • 1 fotografia tipus carnet.
  • 1 còpia dni, nie o en el cas de no disposar d'aquests documents, el passaport.
  • Menors d'edat una còpia dni o nie del pare o de la mare o tutor/a legal.
  • 1 còpia targeta sanitària.
  • 1 còpia i l'original de la documentació que permet obtenir bonificació del preu públic, (carnet, títol, certificat, resguard beca, ordre, etc..). Exemples: beca, família monoparental, família nombrosa.
  • Resguard títol Batxillerat, o bé certificat qualificacions finals de batxillerat, o bé certificat de prova d'accés a CFGS, o bé certificat CFGS / BUP / COU o d'altres.
  • El dia de la matrícula us informarem de com fer els pagaments. El preu de la matrícula, en el cas del preu públic, és possible fer-lo en dos terminis de l'1 al 7 de setembre i de l'1 al 9 d'octubre.
  • Mascareta obligatòria per accedir al centre.


7. Llista d'espera: l'alumnat sense plaça i en llista d'espera, finalitzat el termini de matrícula, en el cas que hi hagi vacants i per ordre de llista, rebrà un correu electrònic del centre per a notificar-li la possibilitat d'obtenir una plaça vacant. Si en el termini de 10 dies finalitzada la matrícula no s'ha rebut cap correu, es considerarà que no hi ha places vacants.

El procés de matrícula i gestió de vacants queden subjectes a possibles modificacions per causa de la pandèmia, reviseu abans de l'1 de setembre la informació d'aquest apartat.

Us recordem que únicament hi ha llista d'espera en els estudis i centre demanat en primer lloc.